Aktivt arbete med kvalitets- och miljöfrågor

Global standard för miljö- och kvalitetssäkring

ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) och ISO 14001 (miljöledningssystem) är internationella standarder som ligger till grund för ett systematiskt arbete med kvalitet- och miljöfrågor. Ledningssystemen granskas och revideras av auktoriserad tredjepartsrevisor som sedan utfärdar certifikat.

Åtgärder ska präglas av hög kompetensnivå, god affärsmoral och medvetenhet om ansvar.

Koncernens arbete med kvalitets- och miljöfrågor

BEIJER GROUP arbetar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor. Koncernens kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001. I flera av enheterna i Sverige och Taiwan är verksamheterna ISO 14001-certifierade för att säkerställa att de krav som gäller följs och att arbetet med miljöfrågor är strukturerat och bidrar till kontinuerliga förbättringar.

Kvalitetsarbetet är ett sätt att utveckla och rationalisera verksamheten. Vi följer upp våra prestationer när det gäller leveranssäkerhet, produktkvalitet och kundnöjdhet genom tester och undersökningar. Förslag på förbättringar av produkter och arbetsmetoder från personal och kunder är en viktig sporre till att driva kvalitetsarbetet framåt.

Koncernens miljöarbete är framförallt fokuserat på produkternas miljöpåverkan. Ett nära samarbete med leverantörer är en viktig drivkraft i miljöarbetet. Bolagets standardprodukter uppfyller kraven i RoHS-direktivet, som bland annat innebär att bly inte får användas i elektriska och elektroniska produkter. 

Se även koncernens fullständiga hållbarhetsrapport som finns publicerad på bolagets hemsida, www.beijergroup.se.