Valberedning utsedd i Beijer Electronics AB (publ)

2015-10-06

Styrelseordföranden har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.

Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande vid nästa årsstämma.

I den valberedning som har utsetts ingår följande personer:

Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Claes Murander, Lannebo Fonder
Per Trygg, SEB Fonder
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Martin Svalstedt, Stena Sessan, ordförande och sammankallande i valberedningen

Valberedningens förslag angående styrelseledamöter skall presenteras i kallelsen till årsstämman som hålls den 26 april 2016 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill föreslå styrelseledamöter kan vända sig till valberedningen via e-post valberedningen@beijerelectronics.se eller per post till Beijer Electronics AB, Att: Valberedningen, Box 426, 201 24 Malmö. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2015.


För mer information kontakta:

Anders Ilstam, styrelseordförande Beijer Electronics, telefon 0706-30 76 02.


Detta är information som Beijer Electronics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13.00 den 6 oktober, 2015.

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 402 mkr 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se