Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

2018-04-27

Beijer Electronics Groups årsstämma för verksamhetsåret 2017 ägde rum torsdagen den 26 april 2018. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att någon vinstutdelning inte ska ske utan att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

I sitt stämmoanförande redogjorde VD Per Samuelsson för Beijer Electronics Groups verksamhet och utveckling under 2017 samt första kvartalet 2018.

Stämman beslutade vidare:

 • att välja Bo Elisson till stämmans ordförande.
 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.
 • att arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 225 000 kronor.
 • att arvode till envar styrelseledamot för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott eller revisionsutskott utgår med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.
 • att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
 • att omvälja Bo Elisson, Ulrika Hagdahl och Johan Wester till styrelseledamöter samt att välja Karin Gunnarsson och Lars Eklöf till nya styrelseledamöter.
 • att välja Bo Elisson till styrelsens ordförande.
 • att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2019.
 • att anta valberedningsinstruktion i enlighet med valberedningens förslag.
 • att anta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
 • att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 860 137 stamaktier.
 • att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2018 (LTI 2018/2021) som omfattar upp till 20 anställda inom Beijer Electronics Group-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2018/2021.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Malmö den 26 april 2018

Styrelsen Beijer Electronics Group AB (publ)


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96


Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se