Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier

2022-07-15

Styrelsen för Beijer Electronics Group har beslutat att, under perioden 15 juli till 26 september 2022, överlåta 9 099 stamaktier på Nasdaq Stockholm för kassaflödes- mässig säkring av sociala avgifter kopplat till LTI 2019/2022.

I syfte att kassaflödesmässigt säkra sociala avgifter i anledning av LTI 2019/2022, har års-stämman 2022 bemyndigat Beijer Electronics Groups styrelse att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2023, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. I enlighet med tidigare lämnad information så har Beijer Electronics Group under perioden 27 maj till 14 juni 2022 överlåtit 7 420 stamaktier i detta syfte.

Med stöd av årsstämmans bemyndigande har styrelsen idag beslutat att överlåta kvarstående 9 099 stamaktier i eget innehav på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse ska ske under perioden 15 juli till 26 september 2022 till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Överlåtelserna kommer att rapporteras via Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group uppgår till 29 051 688, varav 28 837 427 stamaktier och 214 261 C-aktier, motsvarande totalt 28 858 853,10 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 9 099 egna stamaktier och 214 261 egna C-aktier, avsedda för pågående incitamentsprogram.


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Jenny Sjödahl, tel +46 (0)16 42 80 00, mobil +46 (0)725 89 60 80
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96


Beijer Electronics Group AB är en global teknikkoncern som erbjuder avancerade digitala lösningar för industriell datakommunikation samt för styr- och kontrollsystem och IIoT. Bland koncernens kunder återfinns flera världsledande globala företag. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2021.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Markets Mid Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se