Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

2017-04-28

Beijer Electronics årsstämma för verksamhetsåret 2016 ägde rum torsdagen den 27 april 2017. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att någon vinstutdelning inte ska ske utan att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

I sitt stämmoanförande redogjorde VD Per Samuelsson för Beijer Electronics verksamhet och utveckling under 2016 samt första kvartalet 2017.

Stämman beslutade vidare:

 • att välja Anders Ilstam till stämmans ordförande.

 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.

 • att arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 225 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.

 • att arvode till envar styrelseledamot för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott eller revisionsutskott utgår med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.

 • att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

 • att omvälja Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Christer Öjdemark och Johan Wester till styrelseledamöter.

 • att välja Bo Elisson till styrelsens ordförande.

 • att utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, Malmö, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

 • att anta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

 • att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 635 334 kronor genom nyemission av högst
  1 906 002 aktier.

 • att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2017 (LTI 2017/2020) som omfattar upp till 20 anställda inom Beijer Electronics-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2017/2020.

 • att besluta om ändring av bolagsordningen innebärande att bolagets firma ska vara Beijer Electronics Group AB (publ).

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Malmö den 27 april 2017

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.


Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com.