Bokslutskommuniké 2010: Fortsatt kraftig ökning av omsättningen innebar rekordvinst för helåret och höjd utdelning

2011-02-10

 

Helåret 2010

 • Orderingången steg med 17 procent till 1273,6 mkr (1088,3)
 • Omsättningen ökade med 13 procent till 1232,3 mkr (1088,5)
 • Rörelseresultatet steg med 95 procent till 124,3 mkr (63,8)
 • Vinsten efter skatt steg till 89,5 mkr (40,2)
 • Vinsten per aktie blev 14,04 kronor (6,22)
 • Utdelningen föreslås till 6,00 kronor per aktie (4,00)
 • Styrelsen föreslår split 3:1

Fjärde kvartalet

 • Orderingången steg med 12 procent till 328,0 mkr (292,1)
 • Omsättningen ökade med 22 procent till 336,2 mkr (275,7)
 • Rörelseresultatet steg med 74 procent till 35,0 mkr (20,1)
 • Vinsten efter skatt ökade till 26,2 mkr (12,7)
 • Vinsten per aktie blev 4,26 kronor (1,96)
 • Två strategiskt viktiga förvärv i Taiwan och USA


VD Fredrik Jönsson kommenterar
"En summering av 2010 ger ett osedvanligt händelserikt år. Återhämtningen efter den djupa nedgången 2009 gick snabbt, framför allt resultatmässigt. Med ett fortsatt starkt fjärde kvartal kunde Beijer Electronics visa en vinst för helåret 2010 som överträffade den tidigare rekordvinsten från 2008. Ökade volymer och god kostnadskontroll förklarar den kraftiga vinstuppgången. Vi har även satsat offensivt för framtiden och lagt ökade resurser på produktutveckling och lanserat nya produkter samtidigt som marknads- och säljorganisationen byggts ut. Dessutom har vi genomfört två större förvärv i USA och Taiwan som stärker koncernens globala närvaro.

Affärsområde HMI Products är årets stora utropstecken. Den starkt positiva trenden fortsatte under det fjärde kvartalet och HMI Products passerade en milstolpe med över en halv miljard kronor i omsättning för helåret samtidigt som resultat och rörelsemarginal nådde nya rekordnivåer. Med förvärvet av amerikanska QSI Corporation i slutet av året får HMI Products en solid plattform för en fortsatt expansion i Nord- och Sydamerika.

Affärsområde Automation som är sencykliskt hade ett motigt år med svag marknadsutveckling, framför allt i Danmark och Norge där volymerna minskade. Sverige och Finland visade viss tillväxt. De norska och svenska verksamheterna visar dock fortsatt god lönsamhet men sammantaget är affärsområdets tillväxt och lönsamhet otillräcklig. I slutet av året lanserades en aktivitetsplan för att öka tillväxten och höja lönsamheten.

Affärsområde IDC visade en stabil utveckling under året med en bra tillväxt i orderingång och omsättning. IDC nådde även affärsområdets långsiktiga mål om en rörelsemarginal på tolv procent. Detta trots betydande satsningar och investeringar i produktutveckling som resulterat i flera nya produktlanseringar. Härtill har IDC byggt ut säljorganisationen bland annat med en ny säljenhet i USA. I slutet av året lyckades vi även öka vår ägarandel i Korenix till 92 procent. Korenix är ett strategiskt förvärv och här ser vi en stor potential produktmässigt och geografiskt i samarbetet mellan Korenix och Westermo som nu tillsammans utgör affärsområde IDC.

Den positiva trenden har hållit i sig under inledningen av 2011 och flertalet konjunkturbedömare spår en fortsatt god tillväxt i världsekonomin under året. Om makroprognoserna infrias bedöms Beijer Electronics kunna visa en fortsatt god tillväxt och ett bättre resultat under helåret 2011.”


Inbjudan till telekonferens
Idag kl 14.00 arrangeras en telefonkonferens för journalister och analytiker där VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, samt CFO, Lennart Mauritzson, presenterar bolaget och kommenterar delårsrapporten.

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:
från Sverige: +46 (0)8 506 269 04
från Storbritannien: +44 (0)207 108 6205

En presentation kommer att hållas under telefonkonferensen. För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:

https://www.anywhereconference.com/?Conference=108252200PIN=443742

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Beijer Electronics hemsida, www.beijerelectronics.se, under Investor Relations/Presentationer. Här kommer även en inspelning av telefonkonferensen att läggas upp i efterhand.


För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson,
tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)705 17 16 26
CFO Lennart Mauritzson,
tel +46 (0)40 35 86 53, mobil +46 (0)705 52 05 57
Informationsansvarig, Katarina Erichs Emilson,
tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och robust datakommunikation som utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med kontor i 16 länder. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE.
www.beijerelectronics.se