Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

2016-03-21

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerelectronics.com/ir. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan skall göras enligt nedan.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som

 • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2016,

 • dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 20 april 2016.

  Anmälan kan göras via bolagets hemsida www.beijerelectronics.com/ir, på telefon 040-35 86 44, e-post arsstamma@beijerelectronics.com eller per post till Annika Johnsson, Beijer Electronics AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö (märk kuvertet med ”Årsstämma”).

  Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden. Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Redogörelse för styrelsens arbete
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern- redovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut i fråga om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Stämman avslutas

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före den 20 april 2016.

Välkomna!

Malmö i mars 2016

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ) Org.nr 556025-1851Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 375 mkr 2015. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com