Bokslutskommuniké 2012: Förbättrad efterfrågan under fjärde kvartalet

2013-02-07

Helåret 2012
• Orderingången minskade med två procent till 1 373,4 mkr (1 406,9).
• Nettoomsättningen uppgick till 1 367,2 mkr (1 417,7).
• Rörelseresultatet blev 99,5 mkr (150,3).
• Vinsten efter skatt uppgick till 53,3 mkr (99,1).
• Vinsten per aktie var 2,64 kronor (5,03).
• Styrelsen föreslår en utdelning på 1,25 kronor (2,25) per aktie.

Fjärde kvartalet
• Orderingången steg till 349,3 mkr (343,2).
• Nettoomsättningen minskade till 340,6 mkr (345,3).
• Rörelseresultatet uppgick till 18,7 mkr (29,1).
• Kvartalet belastat med nedskrivningar på lager om 8,6 mkr.
• Vinsten efter skatt blev 17,3 mkr (15,2).
• Vinsten per aktie ökade till 0,86 kronor (0,75).

VD FREDRIK JÖNSSON KOMMENTERAR
”Det fjärde kvartalet utvecklades något bättre än tidigare kvartal under året. Marknad och efterfrågan stabiliserades. Beijer Electronics kunde visa en ökad orderingång medan försäljningen minskade något som en följd av en svagare orderingång under det tredje kvartalet. Resultatmässigt blev kvartalet ett tillfälligt bakslag beroende på engångskostnader relaterade till logistikkedjan.

Under året uppstod det brister i logistikkedjan inom HMI Products. Det medförde en ofördelaktig lageruppbyggnad av komponenter som blev föremål för nedskrivning under det fjärde kvartalet. I rapporten belastas resultatet med 8,6 mkr i kostnader av engångskaraktär i vilka ingår lagernedskrivningar om 7,5 mkr enligt ovan. Exklusive engångskostnaderna stabiliserades koncernens rörelseresultat och låg liksom orderingång och omsättning på i stort sett samma nivåer som föregående år.

Lagernedskrivningen drabbade affärsområde HMI Products som i annat fall skulle ha visat en positiv vändning av resultatet, bland annat till följd av bra försäljningsökning på nära tio procent under det fjärde kvartalet. Affärsområdet IDC kom tillbaka efter ett besvärligt tredje kvartal och tog flera nya order, inte minst inom järnvägssegmentet, vilket innebar att orderingången ökade med 22 procent under det fjärde kvartalet. Den lägre orderingången tidigare kvartal påverkade dock omsättning och resultat negativt under det fjärde kvartalet. Affärsområde Automation erhöll under kvartalet ett antal större order som påverkade orderingången positivt. Marknaderna i Sverige, Danmark och Finland var dock fortsatt avvaktande medan den norska marknaden förstärktes. Det inverkade sammantaget negativt på Automations omsättning och resultat.

Marknad och efterfrågan utvecklades som helhet sämre än förväntat. Beijer Electronics lyckades ändå upprätthålla omsättningen på en någorlunda god nivå. En svagare utveckling i Europa och Asien kompenserades delvis av en förbättring i USA. Det kärvare ekonomiska läget sammanföll med Beijer Electronics omfattande satsning på produktutveckling och marknad som långsiktigt stärker koncernens konkurrenskraft. Kortsiktigt har det drabbat lönsamheten. Av nedgången i rörelseresultatet på 50 mkr beror cirka hälften på lägre försäljningsvolym och hälften på ökade omkostnader och nedskrivningar av lager. Våra bruttomarginaler är oförändrade och ligger kvar på en god nivå.

Beijer Electronics orderbok låg vid årsskiftet på en högre nivå jämfört med förra året. Även om det är för tidigt att uttala sig om helåret 2013 finns det tecken på en ytterligare stabilisering med en medföljande återhämtning av efterfrågan.”


INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där VD och koncernchef Fredrik Jönsson och CFO Anna Belfrage presenterar och kommenterar rapporten.


Tid: Torsdagen den 7 februari kl 10.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:
Från Sverige: +46(0)850556487
Från Storbritannien: +44(0)2076602077

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=137345833&PIN=149134

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.


Välkommen!Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 21 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se