Bokslutskommuniké 2014: Positiv utveckling för omsättning och resultat - rekordår för IDC

2015-01-30

Fjärde kvartalet

 • Orderingången ökade med två procent till 358,7 mkr (352,4), vilket motsvarar tio procent justerat för den avyttrade fordonsverksamheten.
 • Nettoomsättningen uppgick till 365,4 mkr (366,3). Justerat för den avyttrade fordonsverksamheten motsvarar detta en ökning med nio procent.
 • Rörelseresultatet blev 13,9 mkr (20,0) inklusive engångskostnader på 12,9 mkr (5,6). Exklusive engångskostnader uppgick resultatet till 26,8 mkr (25,6).
 • Vinsten efter skatt uppgick till 8,9 mkr (8,5).
 • Vinsten per aktie blev 0,47 kronor (0,43).
 • Under perioden aviserades ett åtgärdsprogram inom affärsområde IAS.

Helåret 2014

 • Orderingången uppgick till 1 398,2 mkr (1 401,6), vilket motsvarar fyra procent justerat för den avyttrade fordonsverksamheten.
 • Nettoomsättningen steg med två procent till 1 401,6 mkr (1 376,2). Justerat för den avyttrade fordonsverksamheten motsvarar detta en ökning med sex procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 113,6 mkr (87,4) inklusive en realisationsvinst på 32,9 mkr och engångskostnader på 23,7 mkr (5,6). Exklusive realisationsvinst och engångskostnader blev resultatet 104,4 mkr (93,0).
 • Vinsten efter skatt uppgick till 62,7 mkr (44,4).
 • Vinsten per aktie blev 3,24 kronor (2,32).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,25 kr per aktie (1,25).
 • Stor strategisk satsning inom affärsområde IDC.

TF VD ANNA BELFRAGE KOMMENTERAR

”Beijer Electronics visade sammantaget en mer positiv utveckling under det fjärde kvartalet. Orderingång och försäljning ökade med cirka tio procent om man rensar för den avyttrade fordonsverksamheten i USA. Justerat för engångskostnader steg även rörelseresultatet något under kvartalet. Som vi tidigare aviserat belastades resultatet med omstruktureringskostnader. Härutöver tyngdes resultatet av engångskostnader om totalt sju miljoner kronor för ett avslutat kundprojekt samt en brand hos en leverantör.

Affärsområde IDC visade en fortsatt mycket övertygande utveckling med en ökning av orderingång och försäljning kring 20 procent och ett resultatlyft på över 30 procent. 2014 som helhet blev därmed ett rekordår för IDC beträffande försäljning och resultat. Omsättningen uppgick till närmare en halv miljard kronor och rörelseresultatet till nära 60 mkr. En stark orderbok och en positiv underliggande tillväxt indikerar en fortsatt positiv utveckling under 2015.

Den stora strategiska satsningen inom IDC, som beslutades i höstas, påbörjades under det fjärde kvartalet med flera nyrekryteringar. Satsningen omfattar sammanlagt investeringar på 188 mkr i produktutveckling och marknad över en treårsperiod, varav 175 mkr inom Westermo. Målet är att IDC ska nå en omsättning om närmare 800 mkr och visa en rörelsemarginal som överstiger 14 procent år 2017. Det är en utmaning att expandera verksamheten så snabbt, framförallt vad gäller rekrytering av personal. De stora investeringarna är framtunga och bedöms också få en viss påverkan på IDCs lönsamhet under 2015.

För att bidra till styrningen av denna stora satsning samt även stötta Westermos ledning har Beijer Electronics valt att tillsätta en operativ styrelse för Westermo. I styrelsen ingår Bo Elisson och Ulrika Hagdahl, som båda även sitter i koncernens huvudstyrelse, VDn för Westermo samt koncernchefen för Beijer Electronics.

Efter ett besvärligt år, kunde affärsområde IAS rapportera en del positiva signaler under det fjärde kvartalet. Orderingången och försäljningen ökade under perioden justerat för den avyttrade fordonsverksamheten. Särskilt positiv var utvecklingen i bland annat USA, Kina och Turkiet, alla marknader med rejäl tvåsiffrig tillväxt. Med undantag för Norden utvecklades Europa positivt. Asien – exklusive Kina – och Norden hade ännu ett år med vikande volymer men detta var i linje med förväntningarna. Det lägre resultatet är en besvikelse men förklaras av engångskostnaderna som nämnts ovan. Justerat för dessa steg resultatet något.

Som helhet har IAS inte nått förväntade försäljningsvolymer på senare år vilket resulterat i en successiv urholkning av lönsamheten. För att återställa lönsamheten inom en treårsperiod aviserade vi i oktober ett åtgärdprogram för IAS. Programmet omfattar åtgärder för att minska kostnaderna och i ett första skede förväntas åtgärderna förbättra IAS resultat med 25 mkr under 2015. Åtgärdsprogrammet började implementeras under det fjärde kvartalet och har löpt enligt plan.

Under 2015 kommer affärsområde IDC att fokusera på att leverera i enlighet med den godkända investeringsplanen, medan affärsområde IAS kommer att prioritera lönsamhetsförbättrande åtgärder. Sammantaget bedöms koncernen kunna öka sin omsättning och förbättra rörelseresultat under helåret 2015 även om det första halvåret kommer att belastas av lägre lönsamhet inom IDC och strukturkostnader inom IAS.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där tf VD och koncernchef Anna Belfrage och tf CFO Joakim Nideborn presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Fredagen den 30 januari kl 10.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642661
Från Storbritannien: +442034281410

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=103357795&PIN=823377

Bokslutskommunikén och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:

Tf VD och koncernchef Anna Belfrage, tel 4 6 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53
Tf CFO Joakim Nideborn, tel 46 (0)40 35 84 49, mobil 46 (0)707 72 29 83


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se