Delårsrapport januari-september 2017: Fortsatt god tillväxt och framgångsrik nyemission

2017-10-25

Tredje kvartalet

 • Orderingången steg med tolv procent till 297,4 mkr (266,3).
 • Nettoomsättningen ökade med sju procent till 289,1 mkr (271,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,6 mkr (4,7).
 • Resultatet efter skatt blev -2,2 mkr (-72,7 inklusive nedskrivning av aktier i intressebolag om 71,6 mkr).
 • Resultatet per aktie blev -0,09 kronor (-2,55).
 • Nyemission om 225 mkr slutförd den 6 oktober.

Nio månader

 • Orderingången steg med 14 procent till 922,1 mkr (811,4).
 • Nettoomsättningen ökade med sex procent till 883,3 mkr (834,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,6 mkr (-46,6).
  Resultatet 2016 belastades med engångskostnader på 50 mkr.
 • Resultatet efter skatt blev -5,2 mkr (-117,4).
 • Resultatet per aktie blev -0,22 kronor (-4,10).

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

”Beijer Electronics Group fortsatte att leverera enligt den fastlagda planen under det tredje kvartalet. Såväl orderingång som omsättning ökade och det är värt att notera att båda affärsenheterna Beijer Electronics och Westermo nu visar en god organisk tillväxt.

Med en ökad försäljning kunde vi även förbättra resultatet något. Samtidigt satsar vi offensivt på produktutveckling, marknad och försäljning med ökade kostnader som följd. Det innebär att rörelsemarginalen är fortsatt för låg. Men utvecklingen fortskrider enligt plan och målen att nå sju procent tillväxt och en marginal på tio procent under senare delen av 2018 ligger fast.

Affärsenheten Beijer Electronics har fortsatt på den inslagna vägen med ökad orderingång och försäljning. Resultatutvecklingen hålls tillbaka av de betydande satsningarna som ska ligga till grund för framtida tillväxt. Glädjande är att de nya operatörspanelerna i X2-serien, som introducerades hösten 2016, skördat fortsatta framgångar. Försäljningen av X2-serien svarade för 20 procent av affärsenhetens omsättning under det tredje kvartalet. Det gör X2-serien till affärsenhetens hittills mest framgångsrika produktlansering.

Dessutom lanserades den senaste produkten X2 extreme under det tredje kvartalet. X2 extreme är designad för tuffa miljöer och riktar sig mot segment där Beijer Electronics har en bra position. X2-serien är därmed komplett. Vidare kommer en helt fristående version av X2 extreme att lanserasunder det fjärde kvartalet. Produktutvecklingen har alltså varit fortsatt intensiv. I slutet av november presenteras boX2 bestående av både mjuk- och hårdvara. Det är en produkt inom våra Internet of Things-lösningar som möjliggör enkel uppkoppling av befintlig utrustning till molnet och andra nätverkslösningar.

Affärsenheten Westermo visade en fortsatt positiv utveckling med bra tillväxt i orderingång och omsättning samt ett tillfredsställande resultat under det tredje kvartalet. Inom tågsidan med IP Train har efterfrågan varit stark, främst från befintliga kunder som köper mer utrustning. Mönstret följer en projektcykel där nya kunder börjar i liten skala för att testa och utvärdera produkterna. Vid gynnsamt utfall ökar beställningarna. Den positiva försäljningsutvecklingen under kvartalet bekräftar Westermos internationella konkurrenskraft. I Australien erhöll Westermo en genombrottsorder med ett av världens största gruvföretag som slutkund, BHP Billiton. Beställningen avser kommunikationsutrustning till 178 lok som kommer att kunna övervakas och fjärrstyras från ett kontrollcenter.

Affärsenheten Korenix har fortsatt arbetet med omställningen av organisationen. Processen har påverkat orderingång, försäljning och resultat såväl under det tredje kvartalet som niomånadersperioden som helhet. Den nya strukturen och organisationen anpassas till det nya produktprogrammet inom bland annat trådlös datakommunikation. Inriktningen är mer mjukvara och fokus på kundnytta. Vi har goda förhoppningar om en successiv förbättring av orderingång och försäljning de kommande 6-9 månaderna.

I början av oktober slutfördes den i juli aviserade nyemissionen framgångsrikt med en överteckning på 1,6 gånger.
Emissionen tillförde koncernen netto 217 mkr och den stärker Beijer Electronics Groups finansiella ställning. Vi
uppskattar det stöd och förtroende aktieägarna givit styrelse och ledning i det fortsatta arbetet med att utveckla koncernen. Kapitaltillskottet innebär ett ökat handlingsutrymme och möjligheter att höja utvecklingstakten ytterligare med bland annat mindre förvärv.

Vi genomför samtidigt ledningsförändringar. Jenny Sjödahl tillträder tjänsten som VD för Westermo den 1 november. Jenny har en lång erfarenhet från ABB och är sedan 2016 Vice President Sales för Westermo. Jag ser fram emot att tillsammans med Jenny fortsätta utveckla Westermo. Lars-Ola Lundqvist lämnar tjänsten som VD för Westermo efter tio framgångsrika år och går nu vidare till en roll inom Business Development med fokus på aktiviteter på koncernnivå.

Vår tidigare bedömning om utsikterna för helåret 2017 ligger fast. Koncernen bedöms kunna visa såväl högre omsättning som ett bättre underliggande rörelseresultat jämfört 2016.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Onsdagen den 25 oktober kl 10.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642698
Från Storbritannien: +442030089804

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=131692354&PIN=19759577

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics Groups hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl 08.00.


Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se.