Kallelse till extra bolagsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

2017-07-14

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 september 2017 kl 14.00 i bolagets lokaler i Malmö,  Stora Varvsgatan 13A, första våningen.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som

 • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 26 augusti 2017,
 • dels anmäler sitt deltagande och eventuella biträden till bolaget senast den 28 augusti 2017.

Anmälan som ska innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefon-nummer och eventuella ombud/biträden görs via bolagets hemsida www.beijergroup.se, på telefon 040-35 86 44, e-post: extrastamma@beijergroup.com eller per post till Annika Johnsson, Beijer Electronics Group AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö. Märk kuvertet med ”Extra bolagsstämma”.

Aktieägare kan närvara vid extra bolagsstämman genom ombud. Aktieägaren ska i så fall utfärda en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Till en fullmakt som är utställd av en juridisk person ska även behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakts-formulär finns tillgängligt på bolagets hemsida och skickas till aktieägare som så begär.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i extra bolagsstämman. Sådan omregistrering måste, då avstämningsdagen för deltagande vid stämman infaller på en lördag, vara verkställd senast den 25 augusti 2017.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare
 9. Stämman avslutas

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

I syfte att möjliggöra den av styrelsen beslutade företrädesemissionen (punkt 8) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att ändra 4 § (aktiekapitalets gränser) i bolagsordningen på följande sätt.

Nuvarande lydelse

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor

Föreslagen lydelse

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av stamaktier på i huvudsak följande villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 30 augusti 2017, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Syftet är att emissionen ska medföra ett kapitaltillskott till bolaget om ca 225 miljoner kronor.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådant garantiåtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 5 september 2017. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 7 september 2017 till och med den 22 september 2017. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Antalet aktier och röster

Per den 30 juni 2017 uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 19 067 586.

Övrigt

För giltigt beslut fordras att förslagen under punkterna 7 och 8 biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, varvid under punkten 8 ska bortses från de aktier som innehas och på stämman företräds av Stena Sessan Investment AB (Stena), som har erhållit dispens från budplikt vid infriande av teckningsåtagande och emissionsgaranti. Genom sina åtaganden kan Stena komma att öka sin kapital- och ägarandel i bolaget. Den maximala kapital- och röstandelen som Stena kan komma att uppnå informeras om när styrelsen beslutar om högsta belopp för emissionen och teckningskurs.

Styrelsens fullständiga beslut om nyemission under punkten 8 på dagordningen samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, www.beijergroup.se, senast den 11 augusti 2017. Handlingarna kommer även att skickas till aktieägare som begär det och uppger sina postadresser.

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor om förhållanden som kan inverka på bedömningen av de ärenden som ska tas upp vid stämman.

Välkomna!

Malmö i juli 2017

Styrelsen Beijer Electronics Group AB (publ)
Org.nr 556025-1851


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.


Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se.