Kommuniké från extra bolagsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

2017-09-01

På Beijer Electronics Group AB:s (publ) extra bolagsstämma idag beslutades om ändring av bolagsordningen och godkändes styrelsens beslut den 14 juli 2017 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

I syfte att möjliggöra den företrädesemission som var föremål var stämmans godkännande beslutade bolagsstämman först i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital. Aktiekapitalets gränser ändrades från nuvarande lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.

Bolagsstämman beslutade därefter att godkänna styrelsens beslut den 14 juli 2017 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I enlighet med vad som vidare offentliggjordes den 28 augusti 2017 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att varje aktie i Beijer Electronics Group som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen den 5 september 2017, berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 23,60 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 225 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 7 september – 22 september 2017, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 3 177 931 SEK genom en emission av högst 9 533 793 nya aktier.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 4 september 2017.

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.beijergroup.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Beijer Electronics Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Beijer Electronics Group kommer endast att ske genom det prospekt som Beijer Electronics Group beräknar kunna offentliggöra omkring den 4 september 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Beijer Electronics Group avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.


För mer information kontakta:

VD och koncernchef Per Samuelsson, tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96


Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se.