Delårsrapport januari-juni 2015: Ökad omsättning – rekordkvartal för IDC

2015-07-14

Andra kvartalet

 • Orderingången uppgick till 337,0 mkr (343,5*).
 • Nettoomsättningen steg med tre procent till 367,5 mkr (355,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,4 mkr (55,7 och 22,8 exkl. reavinst fordonsaffären).
 • Vinsten efter skatt uppgick till 12,9 mkr (30,3 och 8,3 exkl. reavinst fordonsaffären).
 • Vinsten per aktie blev 0,67 kronor (1,57 och 0,44 exkl. reavinst fordonsaffären).
 • Per Samuelsson utsedd till ny VD och koncernchef.
 • Samarbetsavtal med Mitsubishi Electric upphör vid årsskiftet 2015/2016.

Första halvåret

 • Orderingången uppgick till 680,4 mkr (698,1*).
 • Nettoomsättningen steg med tre procent till 719,3 mkr (701,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 50,9 mkr (81,9 och 49,0 exkl. reavinst fordonsaffären).
 • Vinsten efter skatt uppgick till 28,0 mkr (45,4 och 23,4 exkl. reavinst fordonsaffären).
 • Vinsten per aktie blev 1,48 kronor (2,36 och 1,23 exkl. reavinst fordonsaffären).

*Inkluderar en nedjustering av orderboken på 10,2 mkr avseende den avyttrade fordonsaffären inom IAS.

TF VD ANNA BELFRAGE KOMMENTERAR

"Under kvartalet visade Beijer Electronics en liten ökning av omsättningen och ett något förbättrat underliggande rörelseresultat.

Affärsområde IDC presterade ännu ett rekordkvartal i omsättning med en tillväxt på 24 procent. Westermo levererade ännu ett försäljningsrekord och går från klarhet till klarhet. Rörelseresultatet var oförändrat men bättre än väntat, då IDC för tillfället belastas med väsentligt högre kostnader för försäljning och utveckling – detta i enlighet med det strategiska investeringsprogrammet som lades fast i höstas och som utvecklas enligt plan. Under kvartalet passerade IDC en milstolpe, då man för första gången någonsin nådde en omsättning överstigande 150 mkr. På rullande tolvmånadersbasis omsätter affärsområdet därmed 542 mkr årligen, med ett resultat på cirka 60 mkr eller elva procent i marginal. Utvecklingen ger en god indikation på att IDC kan nå målen om en omsättning på drygt 800 mkr och en rörelsemarginal överstigande 14 procent 2017.

Affärsområde IAS är just nu inne i en utmanande fas. Den fortsatt svaga utvecklingen av olja- och gassektorn i USA, tillsammans med en tydlig nedgång av försäljningen av Mitsubishi Electric-produkter, har resulterat i en avsevärt lägre omsättning än förväntat. Sammantaget, och justerat för avyttringar och positiva valutaeffekter, var försäljningsvolymen nio procent lägre under det andra kvartalet. Trots detta kunde IAS visa ett något bättre underliggande rörelseresultat för perioden. Det är en effekt av åtgärdsprogrammet som initierades i slutet av 2014 och som hittills resulterat i besparingar på 19 mkr under det första halvåret.

I juni meddelade vi att det långvariga samarbetet med Mitsubishi Electric avslutas vid kommande årsskifte. Två avtal berörs, dels det som innebär att Beijer Electronics säljer produkter från Mitsubishi Electric på den nordiska marknaden, dels det som avser Mitsubishi Electrics försäljning av Beijer Electronics operatörsterminaler på världsmarknaden. Sammantaget motsvarar båda avtalen en försäljning på cirka 190 mkr. Vi bedömer att vi får ett bortfall i omsättning på netto 160 mkr under 2016. Lönsamheten förväntas inte påverkas på grund av de neddragningar om 50-60 tjänster som genomförs under hösten. De relaterade engångskostnaderna kommer att presenteras i samband med nästa kvartalsrapport, men uppskattas i dagsläget till 5-10 mkr. Vår ambition är att avsluta samarbetet med Mitsubishi Electric på ett professionellt och smidigt sätt.

På lite längre sikt innebär det avslutade samarbetet med Mitsubishi Electric en möjlighet att ytterligare fokusera och trimma affärsområde IAS. Under senare år har det globala produkterbjudandet förbättrats markant och omfattar nu ett komplett panelerbjudande – från relativt enkla enheter till avancerade, robusta operatörspaneler – samtliga med en sofistikerad mjukvara. Framöver koncentreras därför resurserna kring de egenutvecklade produkter som säljs på global basis, vilket i förlängningen leder till förbättrade bruttomarginaler och därmed en starkare lönsamhetsutveckling. De aktiviteter som pågår har som ambition att redan 2017 leverera en lönsamhet om nio till tio procent."

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag, den 14 juli 2015, arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där tf VD och koncernchef Anna Belfrage och tf CFO Joakim Nideborn presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdagen den 14 juli kl 13.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46 8 566 427 01
Från Storbritannien: +44 20 342 814 08

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: https://www.anywhereconference.com/?Conference=103367264&PIN=391699

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!För mer information kontakta:

Tf VD och koncernchef Anna Belfrage, tel 4 6 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53
Tf CFO Joakim Nideborn, tel 46 (0)40 35 84 49, mobil 46 (0)707 72 29 83


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 402 mkr 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se