Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier

2019-03-08

Styrelsen beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av Beijer Electronics Groups åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2018/2021.

Beijer Electronics Group ABs årsstämma 2018 beslutade, i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av stämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2018/2021, att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. Årsstämman 2018 beslutade också att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av C-aktier.

Baserat på estimerat utfall i incitamentsprogram LTI 2018/2021 har styrelsen nu fattat beslut om att utnyttja bemyndigandena genom att emittera 150 066 C-aktier till ett finansiellt institut för att sedan omedelbart återköpa samtliga C-aktier. Emissionen görs till aktiernas kvotvärde 0,33 kronor per aktie och aktierna återköps för motsvarande belopp. Teckning av emissionen och återköp av C aktierna avses verkställas under perioden 8-15 mars 2019.

Bolaget innehar för närvarande 34 657 egna C-aktier. Efter genomfört återköp av C-aktier enligt ovan kommer antalet egna C-aktier att uppgå till 184 723. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

De återköpta C-aktierna avseende LTI 2018/2021 avses vid fullgörande av leverans av aktier till anställda 2021 omvandlas till stamaktier, enligt villkoren för incitamentsprogrammet.


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.


Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4 miljarder SEK 2018.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se