Delårsrapport januari – juni 2019: Fortsatt positiv utveckling och förvärv av schweiziskt teknologibolag

2019-07-12

Andra kvartalet

 • Orderingången uppgick till 377 mkr (371).
 • Nettoomsättningen ökade med sex procent till 381 mkr (361).
 • Rörelseresultatet steg till 21,5 mkr (18,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 13,7 mkr (10,5).
 • Resultatet per aktie ökade till 0,48 kronor (0,36).
 • Förvärv av schweiziska Neratec efter rapportperiodens utgång.

Första halvåret

 • Orderingången uppgick till 745 mkr (769).
 • Nettoomsättningen ökade med åtta procent till 752 mkr (698).
 • Rörelseresultatet steg till 51,6 mkr (36,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 33,7 mkr (20,1).
 • Resultatet per aktie ökade till 1,18 kronor (0,70).

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

”BEIJER GROUP fortsatte att utvecklas i positiv riktning under det andra kvartalet. I grova drag följer vi den strategiska planen som lades fast för några år sedan. Sett i ett längre perspektiv blev dock det andra kvartalet lite av ett mellankvartal i koncernens fortsatta expansion och strävan att nå de långsiktiga målen.

En något lägre tillväxt än planerat innebar, i kombination med ökade kostnader till följd av våra riktade satsningar, att utväxlingen på resultatet begränsades. Det positiva var att bruttomarginalen fortsatte att förbättras. Högre omkostnader verkade i andra riktningen och uppgången i rörelseresultatet stannade vid strax under 20 procent.

Inom affärsenheten Westermo fortsatte den positiva tillväxttrenden med ökad orderingång och försäljning. Då innehöll kvartalet ändå inga större order utan det är basaffären som visar god organisk tillväxt. Samtidigt har omkostnaderna ökat beroende på fortsatt kapacitetsutbyggnad inom produktionen samt satsningarna på nätverkslösningar inom segmenten eldistribution och järnvägsinfrastruktur. Dessutom belastades affärsenheten med engångskostnader för förvärvet av Neratec. Det innebar sammantaget att ökningen av resultatet blev blygsam under kvartalet.

Affärsenheten Beijer Electronics visade en fortsatt uppgång i resultat och marginal. Detta trots att omsättningen var oförändrad. Samtidigt kan vi konstatera att utfallet var lägre än önskat. Som vi indikerade i förra kvartalsrapporten, skapar utfasningen av gamla produktfamiljer viss ryckighet mellan kvartalen och vi ser nu att de extra stora order som kunderna lade före årsskiftet på produkter som fasas ut i år bromsade orderläggning och försäljning under det andra kvartalet. Dessa effekter kommer successivt att klinga av. Vi har även noterat en något långsammare konvertering till nya produkter i USA. Affärsenheten införde därför en ny organisation och tillsatte en delvis ny ledning i USA i syfte att stärka tillväxten.

Affärsenheten Korenix utvecklas i stort enligt plan med något högre omsättning och ett förbättrat resultat som nu närmar sig ett nollresultat. Korenix fokuserar på en förnyelse av produktprogrammet och att nå lönsamhet under 2019.

Jag kan konstatera att det råder en fortsatt osäkerhet kring vart konjunkturen är på väg, men för vår del är den underliggande trenden fortsatt positiv och vi har inte noterat några tecken på avmattning i aktivitetsnivån hos våra kunder. De olika affärsenheterna bearbetar ett antalstörre projekt som vid ett gynnsamt utfall kommer att ge ett bra bidrag till tillväxten.

Med Westermos förvärv av schweiziska Neratec tar vi ytterligare ett steg i vår långsiktiga strategiska plan. Neratec är ett kompletteringsförvärv som väl passar in i och förstärker Westermos produkterbjudande. Det bidrar även till att höja den redan goda organiska tillväxten. Förvärvet markerar också att koncernen har uppnått en stabilitet som gör att resurser kan frigöras för att förstärka expansionen.

Vår prioritet är fortsatt organisk tillväxt men som kan kompletteras med ytterligare förvärv när tillfälle ges.

För helåret 2019 ligger bedömningen fast att BEIJER GROUP ska kunna öka såväl omsättning som resultat jämfört med utfallen för 2018.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Fredagen den 12 juli kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46850558359
Från Storbritannien: +443333009274

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: https://www.anywhereconference.com?Conference=301292644&PIN=33176776&UserAudioMode=DATA

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovannämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl 13:00.


Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2018.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se