Bokslutskommuniké 2015: IDC infriar högt ställda förväntningar samt nytt åtgärdspaket inom IAS

2016-01-28

Fjärde kvartalet

 • Orderingången var 343,1 mkr (358,7).
 • Nettoomsättningen uppgick till 333,0 mkr (365,4).
 • Rörelseresultatet blev -10,7 mkr (13,9).
 • Vinsten efter skatt blev -12,5 mkr (8,9).
 • Vinsten per aktie var -0,66 kronor (0,47).
 • Verksamheten i Finland avyttrad vid årsskiftet.

Helår 2015

 • Orderingången blev 1 332,6 mkr (1 398,2).
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 374,6 mkr (1 401,6).
 • Rörelseresultatet blev 52,2 mkr (113,6 och 80,7 exklusive realisationsvinst 2014).
 • Vinsten efter skatt uppgick till 23,8 mkr (62,7).
 • Vinsten per aktie blev 1,26 kronor (3,24).
 • Styrelsens föreslår en utdelning på 1,25 kr per aktie (1,25).

Efter räkenskapsårets utgång

 • Kallelse till extra bolagstämma för beslut om av avyttring av verksamheterna i Baltikum.
 • Beslut om att genomföra ett struktur- och åtgärdsprogram inom affärsområde IAS som ska sänka kostnaderna med 50 mkr på årsbasis, varav 30 mkr får effekt 2016. Kostnaden för paketet beräknas bli 50 mkr som belastar resultatet för första kvartalet 2016.

VD OCH KONCERNCHEF PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

”Det fjärde kvartalet bjöd på både glädjeämnen och besvikelser. Affärsområde IDC har infriat de höga förväntningarna medan affärsområde IAS utvecklades sämre än väntat. Det innebar sammantaget att koncernen tvingades visa en förlust under det fjärde kvartalet och ett klart otillräckligt resultat för helåret 2015. Bolaget kommer att genomföra ett omfattande åtgärdspaket inom IAS för att skapa en solid plattform för framtida lönsam tillväxt.

Samtidigt har framgångarna inom IDC under 2015 bekräftat att affärsområdet har goda förutsättningar för att nå sina mål för omsättning och resultat under 2016 och 2017. Affärsområdets ambitiösa investerings- och expansionsprogram har följt planen, särskilt för dotterbolaget Westermo. IDC passerade en viktig milstolpe med en omsättning på över en halv miljard kronor under året. Detta innebar att tillväxten var närmare 20 procent. Resultatet är som vi tidigare aviserat lägre beroende på de betydande satsningarna inom utveckling och marknad, och utfallet är i linje med planen.

Under det fjärde kvartalet kom ett styrkebesked om Westermos världsledande ställning inom tågsegmentet. Westermo fick då förnyat förtroende att leverera ännu en stororder, denna gång på 4,2 miljoner US dollar, avseende nätverksutrustning till Toshiba för utbyggnaden av tunnelbanan i Washington DC. Under perioden fick Westermo även tre nya kunder inom tågsegmentet. Korenix erhöll också under kvartalet en genombrottsorder på trådlösa nätverk till Taiwan Power på 2,5 mkr med en option på 15 mkr under 2016.

Affärsområde IAS har haft ett tufft och tungt år med en kärv marknad och genomförande av besparingsprogram. Det stora fallet i efterfrågan inom olja- och gassektorn i USA, det uppsagda avtalet med Mitsubishi Electric samt negativa valutaeffekter har sammantaget drabbat IAS hårt, med ett bortfall i försäljning på drygt 100 mkr. Det är positivt att besparingsprogrammet från 2014 har genomförts i enlighet med plan, men det har inte har kunnat kompensera för det lägre bruttoresultatet. Som tidigare kommunicerats har vi dessutom justerat organisationen till följd av det uppsagda Mitsubishi-avtalet vilket kommer att ge effekt under 2016. Vid en översyn av verksamheten har vi konstaterat att detta inte räcker för att nå en tillfredsställande lönsamhet för affärsområdet.

IAS har i grunden en stark plattform för en långsiktigt god och lönsam tillväxt. Vi har en närvaro på rätt geografiska marknader och har redan gjort mycket inom produktutveckling på mjukvaruområdet för våra intelligenta HMI:er. Det finns dock ett behov av att komplettera strategin och förbättra genomförandet. Det ska vi nu rätta till. Det handlar bland annat om att skapa en mer effektiv och fokuserad organisation, öka inslaget av kundanpassade produkter och prioritera mjukvara.

Vi avser därför att under 2016 genomföra ytterligare ett struktur- och åtgärdsprogram inom IAS vilket närmare beskrivs under avsnittet Viktiga händelser. Kostnaden för åtgärdsprogrammet beräknas uppgå till 50 mkr och kommer att belasta resultatet för det första kvartalet 2016. Åtgärdspaketet förväntas ge kostnadsbesparingar på 50 mkr på årsbasis med full effekt 2017.

Vi kan konstatera att ett drygt 30-årigt samarbete med Mitsubishi Electric är över. Det är nu viktigt för oss att fokusera på försäljning av våra egenutvecklade produkter och tjänster som kommer att står för mer än 90 procent av vår försäljning framöver. Målen är att IAS långsiktigt ska kunna ha en kontinuerlig tillväxt och visa en rörelsemarginal på cirka tio procent.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncern­­­chef Per Samuelsson och tf CFO Joakim Nideborn presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen den 28 januari kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46 8 566 426 69
Från Storbritannien: +44 203 0089 801

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=131666902&PIN=10344735

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016 klockan 13.00 CET.


För mer information kontakta:

VD och koncernchef Per Samuelsson, tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Tf CFO Joakim Nideborn, tel 46 (0)40 35 84 49, mobil 46 (0)707 72 29 83


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 375 mkr 2015. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se