Delårsrapport jan-mars 2013: God organisk tillväxt i orderingång och stabilt rörelseresultat

2013-04-23

• Orderingången ökade till 357,3 mkr (353,3).
• Nettoomsättningen uppgick till 327,7 mkr (339,0).
• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 39,8 mkr (41,1).
• Rörelseresultatet blev 24,7 mkr (25,5).
• Vinsten efter skatt ökade med 31 procent och uppgick till 16,8 mkr (12,8).
• Vinsten per aktie ökade till 0,83 kronor (0,62).
• Nytt distributörsavtal tecknat med Mitsubishi Electric.
• Återköp av 15 procent av affärsområde Automation.
• Förvärv av 15 procent i Altus Sistemas de Automação S.A.

VD FREDRIK JÖNSSON KOMMENTERAR

”Beijer Electronics utvecklades i enlighet med förväntningarna under det första kvartalet. Perioden präglades fortsatt av osäkra yttre ekonomiska betingelser med geografiska skillnader i efterfrågan. Koncernen påverkades samtidigt av att påskveckan inföll i mars i år mot april förra året samt av en starkare krona med negativa valutaeffekter som följd.

Beijer Electronics visade en organisk tillväxt i orderingången på fyra procent valutajusterat samtidigt som den valutajusterade omsättningen i stort sett var oförändrad. Genom en god kostnadskontroll kunde vi visa ett oförändrat rörelseresultat.

Efter kvartalets utgång köpte Beijer Electronics tillbaka den minoritetspost på 15 procent som Mitsubishi Electric innehaft i affärsområde Automation. Återköpet renodlar förhållandet till Mitsubishi Electric som är både leverantör och kund till Beijer Electronics. Vi tecknade samtidigt ett nytt distributörsavtal med Mitsubishi Electric. Avtalet innebär att vårt mer än 30-åriga samarbete kan utvecklas ytterligare med affärsområde Automation som huvuddistributör av Mitsubishi Electrics produkter inom automation på de nordiska och baltiska marknaderna. Avtalet innebär även fler tillväxtmöjligheter för Automation då vi kommer att ha ett bredare produkterbjudande till marknaden både i Norden men även globalt.

Affärsområde Automation hade annars ett tufft första kvartal med en påtaglig påskeffekt som påverkade såväl orderingång som omsättning. Trots detta kunde Automation visa ett ökat rörelseresultat och en rörelsemarginal som överträffade det långsiktiga målet.

Affärsområde IDC visade en stabil utveckling med en tillväxt på goda nio procent i orderingång. Den valutajusterade omsättningen var oförändrad medan rörelseresultatet ökade något.

Affärsområde HMI Products visade en god organisk tillväxt på fyra procent i orderingång. Omsättningen däremot föll med sju procent vilket fick fullt genomslag i rörelseresultatet. Nedgången i omsättning och resultat förklaras uteslutande av en tillfällig minskning i USA beroende på svag orderingång under fjärde kvartalet 2012. Dock steg HMI Products orderingång i USA med 19 procent under kvartalet.

Sammantaget bedömer vi att den underliggande marknaden är något stabilare men det råder fortsatt stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen under resten av 2013. Efterfrågan svänger snabbt och det krävs ytterligare tid för att göra en bra bedömning av det förväntade utfallet för helåret 2013.”


INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där VD och koncernchef Fredrik Jönsson och CFO Anna Belfrage presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdagen den 23 april kl 14.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:
Från Sverige: +46 (0)851999359
Från Storbritannien: +44 (0)2076602077

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=137346833&PIN=456132

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:

VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26
CFO, Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 21 länder och en omsättning på 1 367 mkr 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se