Delårsrapport januari-juni 2017: Styrelsen föreslår en nyemission på 225 mkr för att höja utvecklingstakten för koncernen

2017-07-14

Andra kvartalet

 • Orderingången steg med nio procent till 306,6 mkr (280,2).
 • Nettoomsättningen ökade med sju procent till 304,0 mkr (283,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 mkr (4,2).
 • Resultatet efter skatt blev 0,8 mkr (-2,8).
 • Resultatet per aktie blev 0,03 kronor (-0,14).
 • Årsstämman i april 2017 beslutade om namnbyte till Beijer Electronics Group AB.
 • Styrelsen föreslår en nyemission om 225 mkr med förträdesrätt för befintliga aktieägare.

Första halvåret

 • Orderingången steg med 15 procent till 624,8 mkr (545,1).
 • Nettoomsättningen ökade med fem procent till 594,2 mkr (563,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,0 mkr (-51,3). Resultatet 2016 belastades med engångskostnader på 50 mkr.
 • Resultatet efter skatt blev -3,0 mkr (-44,7).
 • Resultatet per aktie blev -0,19 kronor (-2,33).

VD Per Samuelsson kommenterar

”Beijer Electronics Group befäste den positiva trenden under det andra kvartalet med en fortsatt stigande orderingång, högre omsättning och ett förbättrat resultat. Vi följer den lagda planen för den befintliga verksamheten och ser goda möjligheter till att målen om en tillväxt på minst sju procent och en rörelsemarginal på minst tio procent kan nås under senare delen av 2018.

Men nu höjs ambitionsnivån ytterligare. Styrelse och ledning ser nu flera möjligheter att påskynda utvecklingen med bland annat några mindre förvärv och därmed växla upp koncernens utvecklingstakt och skapa ett ökat handlingsutrymme. Styrelsen har därför med stöd av flera större ägare beslutat att föreslå en nyemission om cirka 225 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den föreslagna nyemissionen är fullt ut säkerställd. Mer information kring nyemissionen framgår av separat pressmeddelande.

En nyemission på 225 mkr stärker koncernens finansiella ställning väsentligt. Koncernens nuvarande nettoskuld och skuldsättningsgrad begränsar utrymmet för offensiva satsningar utöver de betydande satsningar som redan genomförs under den nya fastlagda strategin. Med den stora omställningen de senaste två åren i allt väsentligt slutförd och med en förstärkt ledningskapacitet bedöms tillfället vara gynnsamt för ytterligare offensiva satsningar samtidigt som vi slår vakt om pågående satsningar på produktutveckling och försäljning.

Under det andra kvartalet steg utgifterna för produkt-utveckling med elva procent och under det första halvåret har utgifterna uppgått till cirka 75 mkr motsvarande 13
procent av omsättningen. Under de kommande tolv månaderna kommer en rad nya produkter och tjänster inom mjukvara att lanseras. Vi har även lagt mer resurser på marknad och försäljning. I det korta perspektivet påverkar det resultatet som är fortsatt på en för låg nivå. Det positiva är att resultatet successivt förbättras.

Affärsenheten Westermo vittnar om att de senaste årens stora investeringsprogram nu börjar bära frukt. Orderingång och omsättning växer kraftigt. Westermos orderstock låg på en rekordnivå vid halvårskiftet. Resultatet mer än fördubblades under det första halvåret och rörelsemarginalen närmar sig tio procent.

Affärsenheten Beijer Electronics visade en god tillväxt under det andra kvartalet. Samtidigt påverkas resultatet kortsiktigt av ökade satsningar på produktutveckling och försäljning. Vår bedömning är att de får en positiv och mer påtaglig effekt under 2018. Vi kan också konstatera att lanseringen av de nya X2-panelerna hittills har varit lyckosam. Försäljningen utvecklas väl och kvalitet och leveranssäkerhet är hög.

Affärsenheten Korenix visade en något högre omsättning och ett förbättrat resultat, om än från en otillräcklig nivå. 2017 får betecknas som något av ett omställningsår för Korenix. En ny VD är på plats och ny ledningsgrupp håller på att formeras. Fokus ligger på att skapa en ny och mer säljinriktad organisation som är bättre anpassad till det nya produktprogrammet.

Vår tidigare bedömning om utsikterna för helåret 2017 ligger fast. Koncernen bedöms kunna visa såväl högre omsättning som ett bättre underliggande rörelseresultat jämfört 2016.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncern- chef Per Samuelsson och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Fredagen den 14 juli kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642509
Från Storbritannien: +442030089806

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=131689353&PIN=80588034

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics Groups hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovannämnda personers försorg för offentliggörande den 14 juli 2017 kl 13.00 CET.


Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se.