Prospekt avseende Beijer Electronics Groups företrädesemission offentliggjort

2017-09-04

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Prospektet avseende företrädesemissionen i Beijer Electronics Group AB (publ) (”Beijer Electronics Group” eller ”Koncernen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls nu tillgängligt på Koncernens hemsida, www.beijergroup.se, Danske Banks hemsida, www.danskebank.se/prospekt, och kommer att göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Prospektet kommer att skickas per post till Beijer Electronics Groups direktregistrerade aktieägare i Sverige.

Rådgivare

Danske Bank är finansiella rådgivare till Beijer Electronics Group i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Mannheimer Swartling agerar juridisk rådgivare till Beijer Electronics Group i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Beijer Electronics Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Beijer Electronics Group kommer endast att ske genom det prospekt som Beijer Electronics Group offentliggjort den 4 september 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Beijer Electronics Group avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Beijer Electronics Group:

VD och koncernchef Per Samuelsson, tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96


Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se.