Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

2019-05-09

Beijer Electronics Groups årsstämma för verksamhetsåret 2018 ägde rum onsdagen den 8 maj 2019. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på 0,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2018. Avstämningsdag skall vara den 10 maj 2019. Utdelningen beräknas skickas från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2019.

I sitt stämmoanförande redogjorde VD Per Samuelsson för Beijer Electronics Groups verksamhet och utveckling under 2018 samt första kvartalet 2019.

Stämman beslutade vidare:

 • att välja Bo Elisson till stämmans ordförande.
 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.
 • att arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 225 000 kronor.
 • att arvode för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott utgår med 75 000 kronor till utskottets ordförande och med 50 000 kronor till övriga.
 • att arvode för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott utgår med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.
 • att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
 • att omvälja Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf till styrelseledamöter.
 • att välja Bo Elisson till styrelsens ordförande.
 • att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2020.
 • att anta valberedningsinstruktion i enlighet med valberedningens förslag.
 • att anta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
 • att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 860 137 stamaktier.
 • att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2019 (LTI 2019/2022) som omfattar upp till 20 anställda inom Beijer Electronics Group-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2019/2022.
 • att besluta om ändring av bolagsordningen innebärande att antalet styrelseledamöter skall bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Malmö den 8 maj 2019

Styrelsen
Beijer Electronics Group AB (publ)Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4 miljarder SEK 2018.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se