Beijer Electronics Groups företrädesemission övertecknad

2017-09-27

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Beijer Electronics Group AB (publ) (”Beijer Electronics Group” eller ”Koncernen”), där teckningsperioden löpte ut den 22 september 2017, visar att företrädesemissionen är övertecknad. Beijer Electronics Group kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 225 MSEK före emissionskostnader.

Det preliminära resultatet visar att 9 470 919 aktier, motsvarande cirka 99,3 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna
5 812 014 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 61,0 procent av de erbjudna aktierna. Nyemissionen är därmed övertecknad och emissionsgarantierna som lämnats av Stena Sessan Investment AB och Svolder AB kommer inte att utnyttjas.

Beijer Electronics Group kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 225 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Beijer Electronics Group aktiekapital med cirka 3 177 931 kronor till cirka 9 533 793 kronor och antalet aktier kommer att öka med 9 533 793 aktier. Antal aktier i Beijer Electronics Group kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 28 601 379 aktier.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 28 september 2017. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) är den 3 oktober 2017. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 10 oktober 2017. De nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 6 oktober 2017.

Slutligt utfall i företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande från Beijer Electronics Group omkring den 29 september 2017. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning av aktier, vilket beräknas ske omkring den 29 september 2017. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning av aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Rådgivare

Danske Bank är finansiella rådgivare till Beijer Electronics Group i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Mannheimer Swartling agerar juridisk rådgivare till Beijer Electronics Group i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Beijer Electronics Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Beijer Electronics Group kommer endast att ske genom det prospekt som Beijer Electronics Group offentliggjort den 4 september 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Beijer Electronics Group avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Beijer Electronics Group:

VD och koncernchef Per Samuelsson, tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96


Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se.