Delårsrapport januari - juni 2016: Vändning till positivt rörelseresultat och återhämtning inom IDC

2016-07-14

ANDRA KVARTALET

  • Orderingången uppgick till 280,2 mkr (337,0*).
  • Nettoomsättningen blev 283,3 mkr (367,5*).
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,2 mkr (24,2).
  • Resultatet efter skatt var -2,8 mkr (12,9).
  • Resultatet per aktie blev -0,14 kronor (0,67).

FÖRSTA HALVÅRET

  • Orderingången uppgick till 545,1 mkr (680,4*).
  • Nettoomsättningen blev 563,8 mkr (719,3*).
  • Rörelseresultatet uppgick till -51,3 mkr (50,9). Resultatet har belastats med engångskostnader på 50 mkr (0).
  • Resultatet efter skatt var -44,7 mkr (28,0).
  • Resultatet per aktie blev -2,33 kronor (1,48).

*Rapporterat utfall inkluderar nu avslutade distributörsvolymer.

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

"Det andra kvartalet visade på en återhämtning och att vi är på rätt väg. Efter två kvartal med röda rörelseresultat kunde vi under det andra kvartalet vända till ett positivt rörelseresultat. Förbättringen har skett successivt. Efter en svag inledning slutade perioden riktigt bra.

Affärsområde IDC kunde visa en god återhämtning i orderingången efter det svaga första kvartalet. Under det andra kvartalet steg orderingången med 23 procent jämfört med det första kvartalet och med elva procent jämfört med samma period 2015. Försäljningen var visserligen lägre jämfört med det andra kvartalet 2015 som dock innehöll flera större projektleveranser. Både Westermo och särskilt Korenix visade en ökad försäljning jämfört med det första kvartalet.

IDCs lönsamhet ligger nu på en för låg nivå till följd av de stora satsningarna inom främst Westermo. Vi lägger nu större vikt vid att tillväxten skall visa en högre lönsamhet. Westermo har därför anpassat de planerade kostnadsökningarna till försäljningen. Stigande volymer bedöms kunna hanteras av den befintliga organisationen.

Inom affärsområde IAS är det främst åtgärds- och besparingsprogrammen som nu ger bra effekt med väsentlig lägre omkostnader som följd. Även bruttomarginalen förbättrades. Försäljningen är på en fortsatt låg nivå men exklusive produkter från Mitsubishi Electric har den stabiliserats och var oförändrad under det första halvåret jämfört med andra halvan av 2015.

Under hösten lanserar IAS ett nytt produktprogram, X2-serien. IAS kommer under en 12-månadersperiod att successivt introducera hård- och mjukvara till nya serien som omfattar affärsområdets alla olika paneler. Det förväntas påverka försäljningen positivt mot slutet av året. Sammantaget bedöms försäljningen under andra halvåret vända upp igen.

Under kvartalet implementerades den nya organisationen inom IAS. Konkret innebär den ett mer kundorienterat angreppssätt där fler medarbetare såsom ledning och utvecklingspersonal är involverade i säljprocessen förutom sälj- och kundansvariga. Vi har även justerat marknadsföringen med lanseringen av ett gemensamt varumärke, X2, kopplat till hela vårt breda sortiment av paneler och mjukvaran iX för att skapa ett bättre kunderbjudande. Härutöver löper åtgärds- och besparingsprogrammen enligt plan.

Koncernens rörelseresultat bedöms bli bättre under andra halvåret 2016 jämfört med motsvarande period 2015, men det kan inte fullt ut kompensera det svaga utfallet under det första halvåret. Vi bedömer därför att koncernens rörelseresultat blir lägre för helåret 2016 jämfört tidigare bedömning om ett något bättre rörelseresultat exklusive engångskostnader."

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen den 14 juli kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642694
Från Storbritannien: +44 2030089804

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=131674057&PIN=86722012

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.com/ir. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom Annika Johnssons försorg för offentliggörande den 14 juli 2016 klockan 13.00 CET.


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1 375 mkr 2015. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com.