Delårsrapport jan-mars 2010: Betydande tillväxt i orderingång och ökat rörelseresultat

2010-04-26

Första kvartalet • Orderingången ökade med 17 procent till 325,3 mkr (278,2) • Nettoomsättningen uppgick till 285,7 mkr (292,0) • Rörelseresultatet steg till 23,5 mkr (21,1) • Vinsten efter skatt ökade med 23 procent till 16,0 mkr (13,0) • Vinsten per aktie steg till 2,51 kronor (1,97) • Stark tillväxt i försäljningen av egenutvecklade produkter • Flera signifikanta order av Ethernet-switchar till transportsektorn • Strategiskt samarbete inlett med det amerikanska bolaget QSI Corporation gällande försäljning av Beijer Electronics produkter och teknologi i USA VD Fredrik Jönssons kommenterar "Återhämtningen på marknaden fortsatte under det första kvartalet och vi såg tydliga förbättringar i efterfrågan på flera marknader. Under det första kvartalet växte orderingången med 17 procent. Justerat för negativa valutaeffekter var tillväxten 24 procent i lokal valuta. Beroende på ledtid mellan orderingång och försäljning växte orderboken till den högsta nivån någonsin. Försäljningen uppgick till 286 mkr i kvartalet vilket är en minskning med två procent jämfört med föregående år. Justerat för valutaeffekter motsvarar detta en ökning med tre procent. Marknaden var fortsatt svag för Automation medan både IDC och framförallt HMI Products hade en bra försäljningstillväxt i det första kvartalet. Vi påverkades negativt av valutaeffekter, men med en klart lägre omkostnadsnivå innebar det att vi kunde förbättra resultatet jämfört med motsvarande period förra året. Affärsområde HMI Products var periodens utropstecken med en ökning i orderingången på 35 procent. Detta var affärsområdets hittills bästa orderingång under ett kvartal och de hade en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat i perioden. Affärsområde IDC visade också en hög tillväxt i orderingång och vann flera större order i perioden. Vi satsar nu ytterligare på att stärka säljorganisationen inom IDC och HMI Products för att ta tillvara den ökade efterfrågan och stärka vår marknadsposition. Affärsområde Automation mötte en fortsatt dämpad marknad bland annat beroende på en svag efterfrågan inom större industriinvesteringar. Satsningen på OEM har dock gett resultat och tre nya kundkontrakt säkrades i kvartalet. Vi börjar även se en återhämtning i den löpande försäljningen till mindre projekt och återköpskunder. Vi ser en stor potential för fortsatt tillväxt inom de egna teknologiområdena HMI Products och IDC. Idag utgör egenutvecklade teknologier och produkter cirka 70 procent av försäljningen. För att möta efterfrågan på våra produkter förstärker vi vår teknik- och utvecklingsorganisation ytterligare. Den starka orderingången i kvartalet indikerar en positiv trend i marknaden. Beijer Electronics gick samtidigt in i det nya året med en betydligt lägre kostnadsnivå vilket innebär att vi har goda förutsättningar att kunna öka försäljningen och resultatet under helåret 2010." Inbjudan till telekonferens delårsrapport jan-mars 2010 Idag måndagen den 26 april kl 15.00 arrangeras en webb- och telefonkonferens för journalister och analytiker. VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, och Lennart Mauritzson, CFO, presenterar bolaget samt kommenterar delårsrapporten. Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer: från Sverige: +46 (0)8 506 269 04 från Storbritannien: +44 207 108 6205 Presentationen i pdf-format kommer dels att finnas tillgänglig på Beijer Electronics hemsida, www.beijerelectronics.se, under Investor Relations/Presentationer, dels finns möjlighet att koppla upp sig till webbpresentationen via länken nedan: https://www.anywhereconference.com/?Conference=108242085&PIN=883693