Delårsrapport januari-juni 2022: Starkt kvartal med orderingång, försäljning och resultat på rekordnivåer

2022-07-14

Andra kvartalet

 • Orderingången steg med 30 procent till 667 mkr (514).
 • Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 533 mkr (390).
 • Rörelseresultatet förbättrades till 40,8 mkr (9,8).
 • Resultatet efter skatt ökade till 28,1 mkr (1,9).
 • Resultatet per aktie steg till 0,97 kronor (0,07).
 • Stort vinstlyft för affärsenheten Beijer Electronics med en rörelsemarginal på 14 procent.

Första halvåret

 • Orderingången steg med 42 procent till 1 328 mkr (932).
 • Nettoomsättningen ökade till 973 mkr (741).
 • Rörelseresultatet förbättrades till 69,0 mkr (14,5).
 • Resultatet efter skatt ökade till 44,1 mkr (3,6).
 • Resultatet per aktie steg till 1,52 kronor (0,12).
 • Jenny Sjödahl tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 mars 2022.

VD JENNY SJÖDAHL KOMMENTERAR

”För BEIJER GROUP kännetecknades kvartalet av fortsatt stark efterfrågan och positiv utveckling, med ett nytt rekord för orderingången som ökade för sjätte kvartalet i rad till 667 mkr (514). Uppgången beror inte på enstaka stororder, utan är bred och omfattar båda affärsenheterna och i princip samtliga segment och geografier. Det visar att tillväxtstrategin levererar: vi är väl positionerade inom attraktiva segment med god underliggande tillväxt, där vi dessutom visar att vi har förmågan att växa snabbare än marknaden.

Försäljningen ökade med 37 procent till 533 mkr (390) för perioden, vilket innebär att koncernen för första gången passerar en halv miljard i omsättning under ett enskilt kvartal. Vi har fortfarande en eftersläpning jämfört med orderingången, men börjar få upp farten även om störningar i leveranskedjorna påverkar oss. Beijer Electronics har hanterat de försörjningsmässiga utmaningarna väl och försäljningen nådde all-time-high på 314 mkr (184). Westermos försäljning, som bromsades av komponentbrist, uppgick till 219 mkr (206).

Rörelseresultatet för perioden ökade till rekordnivån 41 mkr (10) med en marginal på 7,7 procent (2,5). Den volymdrivna hävstången i kombination med prishöjningar och fördelaktiga valutaeffekter bidrog till resultatförbättringen. Det är särskilt glädjande att den positiva utvecklingen i affärsenheten Beijer Electronics fortsätter, med ett avsevärt lönsamhetslyft i kvartalet. Affärsenheten gör sitt bästa resultat någonsin med ett rörelseresultat på 44 mkr (0). Marginalen på 14 procent för perioden innebär att Beijer Electronics utvecklas i nivå med vår målsättning att affärsenheterna ska ha kapacitet att visa en tillväxt på minst tio procent per år och nå en rörelsemarginal på 15 procent. Westermo nådde ett rörelseresultat på 7 mkr (20). Bristsituationen på halvledare som Westermo brottats med det senaste året, och till stora delar lyckats parera, nådde en kritisk nivå under början av perioden och orsakade leveransstopp på flera viktiga produktgrupper. Detta ledde även till en ofördelaktig produktmix som i kombination med höga materialkostnader sammantaget fick en negativ resultatpåverkan med uppskattningsvis 13 mkr under perioden. Vår bedömning är att detta är en tillfällig effekt orsakad av ett antal sammanfallande faktorer kopplade till det utmanande materialförsörjningsläget. Westermos stabila affärsmodell och goda intjäningsförmåga består och vi bedömer att leveransförmågan kommer att kunna förbättras under det andra halvåret.

Vi arbetar fortsatt intensivt med att hantera den globala bristen på elektronikkomponenter och minimera dess negativa påverkan på vår affär. Affärsenheterna för en tät dialog med kunderna och möter generellt stor förståelse för problemen. Bristsituationen påverkar koncernen negativt på flera sätt: ökad lagerhållning som binder kapital, högre inköpskostnader samt att produktionsenheterna behöver jobba med ständiga omplaneringar, vilket minskar effektiviteten. Affärsenheterna har implementerat prisökningar i flera omgångar för att parera kostnadsökningarna, och vår bedömning är att vi med viss eftersläpning har klarat detta.

Covid-19 har påverkat verksamheten även under det andra kvartalet i form av nedstängningar i Kina och fortsatta covidrelaterade restriktioner i Taiwan där Beijer Electronics produktionsenhet finns. Trots detta har vi lyckats väl med att serva kunderna och begränsa påverkan på vår affär. Jag vill berömma våra medarbetare som har ställt upp till hundra procent och gjort sitt yttersta för att i möjligaste mån upprätthålla leveranserna och servicen till våra kunder under tuffa omständigheter. Jag är stolt över deras insatser och glad över att vi tydligt ser effekten av den här laginsatsen när kvartalet summeras.

Rysslands invasionskrig i Ukraina har haft begränsad påverkan på koncernen. Vi ser i dagsläget inga signifikanta effekter av kriget på våra komponentleveranser.

Vi fortsätter att arbeta i linje med vår strategi för att stärka affärsenheterna och vi utvärderar löpande möjliga kompletterande förvärv. Den starka underliggande tillväxten som präglar våra fokussegment energi, järnväg, infrastruktur och tillverkning består. Positivt under kvartalet är att vi har kunnat träffa många kunder och deltagit i viktiga mässor och konferenser, vilket är värdefullt inte minst för att knyta kontakt med potentiella nya kunder.

Affärsenheten Beijer Electronics har under kvartalet vunnit ett flertal större ordrar till kunder som använder våra produkter till laddinfrastruktur för elbilar samt energilagring. Detta tillsammans med Westermos betydande leveranser till tågapplikationer bidrar till minskade CO2-utsläpp vilket ligger i linje med våra hållbarhetsambitioner.

Det makroekonomiska läget är fortsatt osäkert på grund av kriget i Ukraina, inflationstrycket och fortsatta Covidrelaterade störningar och vi följer utvecklingen noga. Komponentbristläget bedöms vara fortsatt utmanande under åtminstone innevarande år. I skrivande stund ser vi dock inga tecken på avmattning i efterfrågan på våra produkter. De generellt goda marknadsförutsättningarna, en rekordstor orderbok och framsteg vad gäller försörjningen av kritiska komponenter bidrar till ökad optimism avseende helåret 2022. Vår bedömning är därför att BEIJER GROUP kommer att uppvisa ett signifikant bättre ekonomiskt utfall för 2022 jämfört med 2021.”

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV RAPPORTEN

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Jenny Sjödahl samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar bolaget och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen den 14 juli kl 13.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46851999383
Från Storbritannien: +443333009030


För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com?Conference=425022569&PIN=95022808&UserAudioMode=DATA


Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


Informationen är sådan som Beijer Electronics Group är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-14 13:00 CET.


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Jenny Sjödahl, tel +46 (0)16 42 80 00, mobil +46 (0)725 89 60 80
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96


Beijer Electronics Group AB är en global teknikkoncern som erbjuder avancerade digitala lösningar för industriell datakommunikation samt för styr- och kontrollsystem och IIoT. Bland koncernens kunder återfinns flera världsledande globala företag. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2021.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Markets Mid Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se