Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

2017-03-23

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö. 

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerelectronics.se/ir. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan skall göras enligt nedan.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som

 • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017,
 • dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 21 april 2017.

Anmälan kan göras via bolagets hemsida www.beijerelectronics.se/ir, på telefon 040-35 86 44, e-post: arsstamma@beijerelectronics.com eller per post till Annika Johnsson, Beijer Electronics AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö (märk kuvertet med ”Årsstämma”).

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden. Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av två justeringsmän

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Redogörelse för styrelsens arbete

 7. Anförande av verkställande direktören

 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

 9. Beslut i fråga om

  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

 12. Val av styrelse

 13. Val av revisor

 14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

 16. Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2017 (LTI 2017/2020) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) ändring av bolagsordningen, (2) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier (3) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (4) överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2017/2020

 17. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

 18. Stämman avslutas

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före den 21 april 2017.

Välkomna!

Malmö i mars 2017

Styrelsen

Beijer Electronics AB (publ)
Org.nr 556025-1851

Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com.