Styrelsen i Beijer Electronics Group beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 225 miljoner kronor

2017-07-14

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅRGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Styrelsen i Beijer Electronics Group beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 225 miljoner kronor för att höja utvecklingstakten för Koncernen

Styrelsen i Beijer Electronics Group AB (publ) (”Beijer Electronics Group”) har beslutat om en nyemission om cirka 225 miljoner kronor före emissionskostnader med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 1 september 2017.

Sammanfattning

  • Beijer Electronics Group har under de senaste två åren genomgått en strategisk omställning som lagt grunden för en långsiktigt god och lönsam tillväxt och Koncernens styrelse och ledning bedömer att en stärkt balansräkning vore fördelaktigt för att ytterligare kunna accelerera genomförandet av de strategiska planerna och tillvarata de möjligheter som rådande marknadstrender medför.
  • Koncernens nuvarande kapitalstruktur innebär begränsningar i Koncernens handlingsutrymme och en minskad nettoskuldsättning skulle innebära att Koncernen kommer att kunna höja ambitionsnivån ytterligare genom att fokusera på att genomföra ytterligare tillväxtorienterade initiativ, exempelvis i form av förvärv och en bibehållen hög utvecklingstakt.
  • Mot bakgrund härav har styrelsen beslutat, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma som kommer att hållas den 1 september 2017, att genomföra en nyemission om cirka 225 miljoner kronor före emissionskostnader med företrädesrätt för Beijer Electronics Groups aktieägare.
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 29 augusti 2017 och, förutsatt att nyemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, kommer avstämningsdagen att vara den 5 september 2017 och teckningsperioden att löpa från och med den 7 september till och med den 22 september 2017.
  • Beijer Electronics Groups största aktieägare, Stena Sessan Investment AB, SEB Fonder, Nordea Fonder, Svolder och Fjärde AP-Fonden, stöder nyemissionen och har lämnat teckningsförbindelser respektive avsiktsförklaringar att teckna de aktier som de har rätt att teckna med företrädesrätt, motsvarande totalt cirka 69,7 procent av nyemissionen.
  • Stena Sessan Investment AB och Svolder har lämnat en emissionsgaranti för den del av emissionen som inte täcks av teckningsförbindelser och emissionen är därmed helt säkerställd.
  • Kallelse till extra bolagsstämma den 1 september 2017 offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Beijer Electronics Group är ett innovativt och högteknologiskt företag inom industriell automation och datakommunikation. Koncernen har under de senaste två åren genomgått en strategisk omställning som lagt grunden för en långsiktigt god och lönsam tillväxt och Koncernens styrelse och ledning bedömer att en stärkt balansräkning vore fördelaktigt för att ytterligare kunna accelerera det strategiska arbetet. Koncernen får därmed ökad trygghet i att man kommer att kunna tillvarata de möjligheter som rådande marknadstrender inom den så kallade Fjärde industriella revolutionen, som bland annat inkluderar Internet of things, medför. Dessutom kommer Koncernen i en större utsträckning att kunna dra nytta av den globala plattformen som Koncernen har etablerat under det senaste årtiondet.

Beijer Electronics Groups ledning har, som en del av den löpande strategiska planeringen, identifierat ett antal potentiella förvärvsobjekt, både mindre och medelstora bolag, som skulle stärka Koncernens konkurrenskraft i attraktiva segment och därmed möjliggöra en ökad tillväxttakt. En stärkt balansräkning innebär att Koncernen i en större utsträckning har möjlighet att fokusera på att genomföra förvärv de kommande åren.

Koncernen har under andra halvåret 2015 och 2016 vidtagit ett antal åtgärder med målsättningen att successivt ställa om verksamheten i en mer kundorienterad riktning och även sänka kostnadsbasen. Dessutom har ett antal nyckelrekryteringar genomförts för att säkerställa att de tre affärsenheterna ska kunna exekvera på de affärsstrategier som Beijer Electronics Groups styrelse och ledning har fastslagit.

Inom affärsenheten Beijer Electronics kan särskilt nämnas det struktur- och åtgärdsprogram som Koncernen initierade och genomförde för att anpassa kostnadsstrukturen, erbjudandet och organisationen efter förändrade marknadsförutsättningar och det uppsagda kundavtalet med Mitsubishi Electric, som upphörde vid årsskiftet 2015/2016. Det uppsagda kundavtalet med Mitsubishi Electric medförde en minskad försäljning om cirka 170 miljoner kronor 2016 jämfört med 2015. Det övergripande målet har varit att skapa en mer kundorienterad och flexibel organisation med fullt fokus på egna produkter vilket resulterat i att egna produkter står för cirka 90% av nettoomsättningen i dagsläget. Avsikten är även att på sikt öka andelen mjukvara som andel av den totala försäljningen, att fokusera mer på vissa utvalda segment för robusta terminaler samt att koncentrera resurserna till färre marknader och även nå större kunder.

Koncernen har även i de två andra affärsenheterna – Westermo och Korenix – lagt stora resurser på produktutveckling, förändrat interna processer samt anpassat organisationen för att säkerställa ett konkurrenskraftigt erbjudande och därmed möjliggöra framtida tillväxt. Inom affärsenheten Westermo initierade Koncernen under 2014 ett investeringsprogram om cirka 175 miljoner kronor. Detta investeringsprogram innebär att Westermo stärker sitt erbjudande inom Mission Critical Edge Networks och Westermo IP Train, vilket förbättrar affärsenhetens konkurrenskraft inom attraktiva tillväxtsegment såsom tågsegmentet, där kundernas krav är särskilt höga. Dessutom har affärsenhetens säljorganisation utökats för att säkerställa att det nya erbjudandet når ut till kund.

Den strategiska omställningen i kombination med fortsatt intensiv produktutveckling, har medfört att Beijer Electronics Groups styrelse och ledning bedömer att nuvarande nettoskuldsättningsnivå skapar begränsningar i Koncernens handlingsutrymme. Mot bakgrund av ovan beslutade styrelsen för Beijer Electronics Group den 14 juli 2017 att genomföra en företrädesemission om cirka 225 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att stärka Koncernens finansiella ställning, genom minskning av nettoskuldsättningen. Den minskade nettoskuldsättning som företrädesemissionen kommer medföra att Koncernen i större utsträckning kan fokusera på att genomföra tillväxtorienterade initiativ, exempelvis i form av förvärv. Beijer Electronics Groups styrelse och ledning anser att en stärkt balansräkning innebär att Koncernen kommer att kunna genomföra tilltänkta offensiva investeringar omkring två år tidigare än planerat. Dessutom så blir Koncernen mindre känslig för tillfälliga svängningar i marknad och försäljning.

Styrelsen för Beijer Electronics Group fastställde i början av 2016 att Koncernen inom en tidshorisont på 2–3 år ska nå en organisk tillväxt på minst sju procent per år och visa en rörelsemarginal på minst tio procent. Koncernens målsättning är att målen ska uppnås under senare delen av 2018.

Företrädesemissionen

Beijer Electronics Groups styrelse beslutade den 14 juli 2017, under förutsättning av godkännande från extra bolagstämma den 1 september 2017, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Beijer Electronics Groups aktieägare om cirka 225 miljoner kronor före emissionskostnader. Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 5 september 2017 har företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådana aktier ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till de antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand skall tilldelning ske till övriga som tecknat utan stöd av teckningsrätter. I tredje hand skall eventuella återstående aktier tilldelas emissionsgaranterna som garanterat nyemissionen. I den mån tilldelning i något fall inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Fullständiga villkor för nyemissionen, inklusive ökningen av aktiekapital, antal aktier som emitteras samt teckningskurs förväntas offentliggöras senast den 29 augusti 2017.

Teckningsperioden löper från och med den 7 september 2017 till och med den 22 september 2017. Beijer Electronics Groups styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer offentliggöras av Koncernen genom pressmeddelande senast den 22 september 2017. Handel med teckningsrätter beräknas pågå under perioden 7–20 september 2017.

Styrelsens beslut avseende nyemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman som hålls den 1 september 2017. För ytterligare information vänligen se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman. Kallelsen förväntas publiceras omkring den 21 juli 2017.

Teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier

Beijer Electronics Groups största aktieägare stöder nyemissionen. Stena Sessan Investment AB, Svolder och Fjärde AP-Fonden, som tillsammans representerar cirka 44,2 procent av aktiekapitalet i Beijer Electronics Group har meddelat att man ställer sig bakom beslutet om nyemission och har lämnat bindande teckningsåtaganden för teckning av aktier motsvarande sin respektive pro rata-andel av nyemissionen samt har åtagit sig att rösta för godkännande av nyemissionen vid den extra bolagsstämman. Därutöver har SEB Fonder och Nordea Fonder uttryckt sin avsikt att teckna sin respektive pro rata-andel av nyemissionen och att rösta för godkännande av nyemissionen vid den extra bolagsstämman. Vid tidpunkten för emissionsbeslutet har dessa huvudägare en ägarandel motsvarande cirka 69,7 procent av aktiekapitalet i Beijer Electronics Group (baserat på aktieägaruppgifter per den 30 juni 2017). Stena Sessan Investment AB och Svolder har även utfärdat en emissionsgaranti motsvarande den del av emissionen som inte täcks av bindande teckningsåtaganden. Stena Sessan Investment AB har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma i samband med Stena Sessan Investment ABs tecknande av aktier i nyemissionen. Stena Sessan Investment AB och Svolder erhåller från Koncernen en marknadsmässig ersättning för sitt garantiåtagande.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

29 augusti 2017
Offentliggörande av fullständiga emissionsvillkor, inklusive teckningskurs och emissionsvolym

1 september 2017
Extra bolagstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemissionen

1 september 2017
Sista handelsdag i Beijer Electronics Groups aktier med rätt till teckningsrätt

4 september 2017
Första handelsdag i Beijer Electronics Groups aktier utan rätt till teckningsrätt

4 september 2017
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

5 september 2017
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför företrädesrätt att delta i nyemissionen

7 september – 20 september 2017
Handel i teckningsrätter

7 september – 22 september 2017
Teckningsperiod 2

27 september 2017
Offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen

Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma som äger rum fredagen den 1 september 2017 kl. 14.00 i Koncernens lokaler i Malmö meddelas i separat pressmeddelande.

Rådgivare

Danske Bank är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Beijer Electronics Group i samband med nyemissionen.

VIKGIT INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Beijer Electronics Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Beijer Electronics Group kommer endast att ske genom det prospekt som Beijer Electronics Group beräknar kunna offentliggöra omkring den 4 september 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Beijer Electronics Group avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.


För mer information kontakta:

Beijer Electronics Group:

VD och koncernchef Per Samuelsson, tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Joakim Lauréns försorg för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 12.55.


Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se.