Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

2016-04-27

Beijer Electronics årsstämma för verksamhetsåret 2015 ägde rum tisdagen den 26 april 2016. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på 1,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2015. Avstämningsdag skall vara den 28 april 2016. Utdelningen beräknas skickas från Euroclear Sweden AB den 3 maj 2016.

I sitt stämmoanförande redogjorde VD Per Samuelsson för Beijer Electronics verksamhet och utveckling under 2015 samt första kvartalet 2016.

Stämman beslutade vidare:

 • att välja Anders Ilstam till stämmans ordförande.
 • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
 • att arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 225 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.
 • att arvode till envar styrelseledamot för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott eller revisionsutskott utgår med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.
 • att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
 • att omvälja Bo Elisson, Anders Ilstam, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Christer Öjdemark och Johan Wester till styrelseledamöter.
 • att omvälja Anders Ilstam till styrelsens ordförande.
 • att utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, Malmö, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2017.
 • att anta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
 • att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta
  om ökning av bolagets aktiekapital med högst 635 334 kronor genom nyemission av högst
  1 906 002 aktier.
 • att besluta om ändring av bolagsordningen innebärande att revisorns fyraåriga mandattid tas bort. Ändringen innebär att revisorns mandattid istället ska följa aktiebolagslagens huvudregel om ett års mandattid.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Malmö den 26 april 2016

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1 375 mkr 2015. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com.