Kallelse till extra bolagsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

2016-01-04

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 januari 2016 kl 15.00, i Beijer Electronics lokaler, Stora Varvsgatan 13a, i Malmö.

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerelectronics.se. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan skall göras enligt nedan.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som

  • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 22 januari 2016,
  • dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 22 januari 2016.

Anmälan kan göras via bolagets hemsida www.beijerelectronics.se, på telefon 040-35 86 44, fax 040-93 23 01, e-post extrastamma@beijerelectronics.se eller per post till Annika Johnsson, Beijer Electronics AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö (märk kuvertet med ”Extra stämma”).

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden. Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolagen Beijer Electronics UAB, Beijer Electronics SIA och Beijer Electronics Eesti Oü
  7. Stämman avslutas

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före den 22 januari 2016.

Välkomna!

Malmö i januari 2016

Styrelsen

Beijer Electronics AB (publ)
Org.nr 556025-1851

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2016 klockan 15.30 CET.


För mer information kontakta:

VD och koncernchef Per Samuelsson, tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Tf CFO Joakim Nideborn, tel 46 (0)40 35 84 49, mobil 46 (0)707 72 29 83


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 402 mkr 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se