Bokslutskommuniké 2013: Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat under fjärde kvartalet

2014-02-06

Fjärde kvartalet

• Orderingången steg med en procent till 352,4 mkr (349,3).

• Nettoomsättningen ökade med åtta procent till 366,3 mkr (340,6).

• Rörelseresultatet steg med sju procent till 20,0 mkr (18,7).

• Kvartalet belastades med omstruktureringskostnader om 5,6 mkr.

• Vinsten efter skatt uppgick till 8,5 mkr (17,3).

Helåret 2013

• Orderingången steg med två procent till 1 401,6 mkr (1 373,4).

• Nettoomsättningen uppgick till 1 376,2 mkr (1 367,2).

• Rörelseresultatet blev 87,4 mkr (99,5).

• Vinsten efter skatt uppgick till 44,4 mkr (53,4).

• Vinsten per aktie var 2,32 kronor (2,62).

• Styrelsen föreslår en utdelning på 1,25 kronor per aktie (1,25).

VD FREDRIK JÖNSSON KOMMENTERAR

”Beijer Electronics visade en fortsatt återhämtning i verksamheten under det fjärde kvartalet, med en god tillväxt i försäljningen och en något högre orderingång. Rörelseresultatet ökade likaså, även om det belastades med omstruktureringskostnader i Tyskland och en tillfällig men ogynnsam mix i försäljningen, vilket medförde lägre marginaler.

Återhämtningen är dock långsam. Omvärlden präglas av fortsatt osäkerhet och det råder en avvaktande inställning till större investeringar. Samtidigt är bilden geografiskt splittrad med en god efterfrågan i USA, vissa ljuspunkter i Europa medan det är trögt i Asien. Koncernens olika affärsområden visar också en splittrad bild.

Affärsområde IDC fortsatte att imponera under det fjärde kvartalet med en kraftig försäljningsökning och ett fördubblat rörelseresultat. Affärsområdet har befäst sin position som en ledande leverantör av högkvalitativa kommunikationslösningar och har nu en solid plattform för fortsatt tillväxt.

Affärsområde HMI Products visade en positiv utveckling för orderingång och försäljning under det fjärde kvartalet, men resultatet ligger långt ifrån affärsområdets långsiktiga mål. Under det fjärde kvartalet åtgärdades de strukturella problemen i Tyskland, vilket medförde en engångskostnad på 5,6 mkr. HMI Products har under året, liksom under det fjärde kvartalet, också påverkats av ett fåtal mycket stora order med låg marginal inom fordonssegmentet i USA.

Affärsområde Automation har fortsatt en besvärlig marknad. Efterfrågan från den marina sidan i Norge var till exempel mycket svag. Trots en markant lägre försäljning, under såväl det fjärde kvartalet som under helåret, har Automation på ett förtjänstfullt sätt kunnat försvara sina marginaler. Till det positiva hör också att det nya produktprogrammet under eget varumärke, som lanserades under hösten, har fått ett bra mottagande på marknaden och påverkade försäljningen positivt under det fjärde kvartalet.

Sammantaget kan året som helhet betecknas som ett mellanår rent operativt. Strategiskt har vi stärkt positionen med förvärv som Petek Teknoloji i Turkiet och 15 procent i brasilianska Altus Sistemas de Automação samt genom ett avsevärt utökat produktprogram under eget varumärke och en fortsatt hög takt i produktutvecklingen. Koncernens orderingång har vänt upp. Det ger en viss tillförsikt om en successiv stabilisering och även en bättre tillväxt i efterfrågan under 2014."

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad där VD och koncernchef Fredrik Jönsson och CFO Anna Belfrage presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen den 6 februari kl 13.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46850556483
Från Storbritannien: +442076602080

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: https://www.anywhereconference.com/?Conference=137349961&PIN=241447

Bokslutskommunikén och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.se under Investerare/Presentationer. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26
CFO, Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53


Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 22 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se