Delårsrapport januari-september 2022: Bästa kvartalet hittills – rekord för både försäljning och resultat

2022-10-26

Tredje kvartalet

 • Orderingången steg med 24 procent till 621 mkr (502).
 • Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 567 mkr (412).
 • Rörelseresultatet mer än fördubblades till 69,4 mkr (31,9).
 • Rörelsemarginalen ökade till 12,2 procent (7,8).
 • Resultatet efter skatt ökade till 51,3 mkr (21,7).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,77 kronor (0,75).

Nio månader

 • Orderingången steg med 36 procent till 1 949 mkr (1 433).
 • Nettoomsättningen steg till 1 540 mkr (1 152).
 • Rörelseresultatet tredubblades till 138,4 mkr (46,4).
 • Resultatet efter skatt ökade till 95,4 mkr (25,2).
 • Resultatet per aktie steg till 3,29 kronor (0,87).
 • Jenny Sjödahl tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 mars 2022.


VD JENNY SJÖDAHL KOMMENTERAR

”Det tredje kvartalet 2022 blev BEIJER GROUPs hittills bästa någonsin sett till försäljning och resultat. Orderingången för perioden ökade med 24 procent till 621 mkr, vilket innebär att nivån stabilt ligger över 600 mkr för tredje kvartalet i rad och har vuxit under sju kvartal. Det är liksom tidigare en bred uppgång som omfattar samtliga segment och geografier, där inte minst vår starka position inom snabbväxande områden som eldistribution, elektrifiering och infrastruktur banar väg för nya lönsamma affärer.

Försäljningen ökade med 38 procent till 567 mkr för perioden till en ny rekordnivå vilket båda affärsenheterna bidrar till. Westermo lyckades hantera den svåra försörjningssituationen bättre än under årets andra kvartal och ökade sin försäljning till 263 mkr. För Beijer Electronics lyfte försäljningen med 45 procent till 306 mkr, vilket innebär att den nu balanserar med orderingången. Med beaktande av valutaeffekter och prisjusteringar levererade koncernen en organisk tillväxt om dryga 20 procent.

Tillväxten och den volymdrivna hävstången bidrog till ett rörelseresultat (EBIT) på rekordnivån 69 mkr för BEIJER GROUP, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,2 procent. Jag är både stolt och glad över att båda affärsenheterna visar god lönsamhet i kvartalet. Westermos marginal uppgick till 14,5 procent och Beijer Electronics
marginal lyfte till 14,2 procent.

Den globala bristen på elektronikkomponenter påverkar fortfarande vår affär. Det är 12–18 månaders ledtid för många komponenter. Efterfrågan överstiger fortsatt tillgången, vilket leder till bristsituationer som begränsar vår produktionsvolym. Affärsenheternas intensiva arbete med att säkra tillgången till komponenter fortgår, liksom insatser som omdesign av kretskort för att komma bort från komponenter som inte går att få tag på. Detta leder sammantaget till en ryckig produktion och en komplex hantering av ett stort antal ändringsordrar, vilket drar ned produktiviteten. Det bidrar även till ökad lagerhållning, vilket i sin tur påverkar kapitalbindningen negativt.

Vi noterar emellertid, för första gången sedan komponentkrisen började, mer positiva tongångar från våra leverantörer av elektronikkomponenter. Efterfrågan på framför allt konsumentelektronik faller nu, vilket i kombination med att nya produktionsanläggningar för halvledare tas i drift de närmaste kvartalen bör leda till en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan under 2023.

Det makroekonomiska läget är osäkert och vi följer utvecklingen noga. Vi har hittills lyckats väl med att kompensera för effekterna av kostnadsinflationen med hjälp av egna prishöjningar. Båda affärsenheterna planerar ytterligare prisjusteringar. Covid 19 har fortsatt viss påverkan på vår affär. Medan Taiwan efter periodens utgång öppnade upp för resande så är Kina fortsatt påverkat av nedstängningar i områden där smittspridningen ökar.

Den direkta effekten på koncernen av Rysslands invasionskrig i Ukraina är mycket liten. Energikrisen och de höga elkostnaderna har inte heller någon signifikant påverkan på vår kostnadsbas. Investeringar i ny elinfrastruktur och den fortsatta elektrifieringen av samhället innebär i stället stora affärsmöjligheter för oss. Både Beijer Electronics och Westermo bidrar starkt till ett mer hållbart samhälle genom att leverera utrustning som är nödvändig för den gröna omställningen. Vi ser stora investeringar i viktig samhällsinfrastruktur som exempelvis järnväg och tåg, smarta elnät samt laddstationer för elfordon, vilket driver efterfrågan på våra produkter i linje med koncernens tillväxtstrategi.

Efter periodens utgång har vi ingått nytt avtal om finansiering, vilket dels ger en stabil grund att stå på under de kommande tre till fem åren, dels ger muskler att genomföra förvärv i linje med vår strategi. Vi utvärderar löpande möjliga kompletterande förvärv till de båda affärsenheterna.

Trots en turbulent omvärld ser vi fortsatt stark efterfrågan och det finns stor potential för våra affärsenheter. Westermo visar styrka inom tåg och energi. Även Beijer Electronics förväntar tillväxt, om än i lägre takt jämfört med den senaste tolvmånadersperioden. En rekordstor orderbok – som byggts på ytterligare under det tredje kvartalet – och god efterfrågan bidrar till optimism i det kortare perspektivet. Vår bedömning är därför att BEIJER GROUP kommer att uppvisa ett signifikant bättre ekonomiskt utfall för 2022 jämfört med 2021.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till samtliga medarbetare i koncernen som gör insatser utöver det vanliga. Det är deras arbete som ligger till grund för vårt kraftigt förbättrade resultat!”

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV RAPPORTEN

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Jenny Sjödahl samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar bolaget och kommenterar rapporten.

Tid: Onsdagen den 26 oktober kl 09:00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: : +46850558355
Från Storbritannien: +443333009270

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com?Conference=425023653&PIN=62839512&UserAudioMode=DATA


Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


Denna information är sådan som Beijer Electronics Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-26 08:00 CET.


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Jenny Sjödahl, tel +46 (0)16 42 80 00, mobil +46 (0)725 89 60 80
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96


Beijer Electronics Group AB är en global teknikkoncern som erbjuder avancerade digitala lösningar för industriell datakommunikation samt för styr- och kontrollsystem och IIoT. Bland koncernens kunder återfinns flera världsledande globala företag. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2021.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Markets Mid Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se