Delårsrapport januari-september 2018: Fortsatt positiv trend med starka volymer och förbättrat resultat

2018-10-24

Tredje kvartalet

  • Orderingången steg med 25 procent till 372 mkr (297).
  • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 338 mkr (289).
  • Rörelseresultatet steg till 17,7 mkr (5,6).
  • Resultatet efter skatt ökade till 11,0 mkr (-2,2).
  • Resultatet per aktie ökade till 0,38 kronor (-0,09).

Nio månader

  • Orderingången steg med 24 procent till 1 141 mkr (922).
  • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 1 036 mkr (883).
  • Rörelseresultatet steg till 53,7 mkr (14,6).
  • Resultatet efter skatt ökade till 31,1 mkr (-5,2).
  • Resultatet per aktie ökade till 1,08 kronor (-0,22).

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

”Utvecklingen för Beijer Electronics Group under det tredje kvartalet underströk den positiva trenden från det första halvåret. Mönstret är likartat. Orderingång och omsättning steg under perioden. Bruttomarginalen steg något och i kombination med en god kontroll av omkostnaderna innebar det en förbättring av rörelseresultatet.

De ekonomiska utfallen vittnar om att vi levererar enligt de fastlagda planerna.

Koncernens olika verksamheter har successivt stabiliserats och det har skapats en stadga i organisationen efter de stora omställningarna. Jag kan konstatera att den höga orderingången under året har överraskat oss positivt vilket självfallet ger utmaningar i leveransorganisationen.

Vi har överträffat de långsiktiga tillväxtmålen. Och tillväxt har fortsatt hög prioritet. Med ökade volymer får vi en bra utväxling och successivt stigande rörelsemarginaleräven om dessa kan variera mellan olika kvartal.

Rörelsemarginalen går åt rätt håll givet läget. Organisationen fortsätter att leverera på ett professionellt sätt. Detta i kombination med den fina orderingångstakten ger oss en god möjlighet att uppnå vårt resultatmål om en rörelsemarginal på tio procent framöver. Kassaflödet har förbättrats i kvartalet jämfört med föregående år men är fortsatt inte tillfredsställande.

Affärsenheten Beijer Electronics fortsatte att följa plan med en positiv utveckling under kvartalet. Flertalet marknader visade god tillväxt, särskilt USA. Vi har rönt fortsatta framgångar med den nya X2-serien i Europa och USA. I Asien har konverteringen till de nya terminalerna nu påbörjats och kommer att fortsätta med full kraft under 2019.

Beijer Electronics har nu slutfört testfasen av den nya lösningen för ”Fast track to the cloud” med ett 20-tal olika kunder. Denna lösning är ett tydligt exempel på koncernens satsning på den växande IIoT-marknaden. Lösningen har mottagits mycket väl av kunderna och acceptansen har väl infriat våra högt ställda förväntningar. Planen är att kommersiellt lansera den nya lösningen successivt under 2019.

Affärsenheten Westermo visar en imponerande tillväxt i både orderingång och omsättning som med god marginal överträffar våra förväntningar. Uppgången var närmare 60 respektive 30 procent under det tredje kvartalet. Det är främst tågsidan som fortsatt utvecklas starkt men även andra segment och standardprodukter visar god tillväxt. Westermo har nu definitivt etablerat sig som en stor och konkurrenskraftig global aktör med viktiga kunder i Nordamerika, Europa och Asien.

Utvecklingen är naturligtvis positiv men den ställer samtidigt organisationen inför flera utmaningar. Komponentbrist, flaskhalsar i både leverantörsledet och tillverkningen har påverkat vår leveranskapacitet. Prioriteten har varit att säkra leveranser till kunderna och bygga ut kapaciteten vilket tillfälligt medfört högre kostnader och påverkat rörelsemarginalen under kvartalet.

Affärsenheten Korenix visade en blandad utveckling under det tredje kvartalet. Omsättningen steg med 20 procent medan orderingången ökade marginellt samtidigt som en förlust vändes till nära ett nollresultat. Affärsenheten har fortsatt arbetet med den nya organisationen med bearbetning av kunder och införsäljning av större projekt. Efter omställningen under 2017 är Korenix inriktat på återhämtning under 2018 med sikte på att visa lönsamhet under 2019.

För koncernen som helhet steg omsättning och resultat kraftigt under årets tre första kvartal jämfört med samma period 2017. Vi bedömer att koncernen även under det fjärde kvartalet kan öka såväl omsättning som resultat jämfört med utfallet under samma period 2017.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag, den 24 oktober, arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Onsdagen den 24 oktober kl 09.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46851999031
Från Storbritannien: +442030089803

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=131699574&PIN=83691013

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics Groups hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl 08.00.


Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se