Delårsrapport januari-mars 2016: Lägre omsättning men något bättre resultat än plan samt nya finansiella mål

2016-04-26

  • Orderingången uppgick till 265,0 mkr (343,5*).
  • Nettoomsättningen blev 280,5 mkr (351,8*).
  • Rörelseresultatet uppgick till -55,5 mkr (26,7).
  • Resultatet har belastats med engångskostnader på 50 mkr (0).
  • Resultatet efter skatt var -41,9 mkr (15,1).
  • Resultatet per aktie blev -2,19 kronor (0,80).
  • En extra bolagsstämma den 28 januari 2016 beslutade att avyttra verksamheterna i Baltikum.
  • Styrelsen beslutade om ett struktur- och åtgärdsprogram inom affärsområde IAS som skall sänka kostnaderna med 50 mkr på årsbasis. Kostnaden för programmet uppgår till 50 mkr som belastar resultatet för första kvartalet 2016.
  • Styrelsen har fastställt nya finansiella mål.

*Rapporterat utfall inkluderar nu avslutade distributörsvolymer.

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

”Det intensiva arbetet med att skapa en delvis ny plattform för koncernen har fortgått under det första kvartalet. Som aviserat minskade omsättningen, främst beroende på att samarbetet med Mitsubishi Electric upphörde vid årsskiftet.
Koncernen visade också som väntat en förlust under kvartalet, i huvudsak beroende engångskostnader om 50 mkr som belastade resultatet. I övrigt innehöll kvartalet både bättre och sämre utfall än plan.

Affärsområde IDCs orderingång och omsättning minskade under kvartalet efter en lång period av god tillväxt. Svackan bedöms dock som tillfällig. IDCs affär har i och med satsningen på tågsegmentet inom Westermo fått ett kraftigt ökat inslag av projektbaserad verksamhet. Enskilda beställningar är normalt stora vilket ofta innebär långa ledtider och ibland förseningar. Det påverkar orderingång, försäljning och resultat kraftigt under enskilda kvartal. Vi kan konstatera att vi har underskattat tiden från införsäljning till avslut och leverans.

Sedan Westermo initierade det stora investeringsprogrammet hösten 2014 har man upparbetat ett trettiotal nya potentiella kunder inom tågsegmentet runt om i världen. Införsäljningen sker i flera steg som kundförfrågan, testfaser och specifikationsfas. Av 23 olika projekt i dagsläget är 18 specificerade och fem ligger i testfas. Vid ett gynnsamt utfall skulle dessa projekt generera ett tillskott i försäljning på mer än 100 mkr årligen.

Tiden från specifikationsfas till order varierar kraftigt, från några månader upp till några år. Den tiden är svår att exakt bedöma och utfallet vet man inte säkert förrän det är klart. Men vi hyser gott hopp om att kunna slutföra projekten som ligger under bearbetning och fler därtill. Samtidigt blir det viktigare med ett längre perspektiv i och med ett ökat inslag av projektbaserad verksamhet. De långsiktigt positiva tillväxtutsikterna och den övergripande investeringsplanen för Westermo och affärsområdet IDC ligger fast så länge som avvikelser från plan bedöms som tillfälliga.

Affärsområde IAS visade som tidigare aviserats en klart lägre omsättning och en förlust under kvartalet beroende på bortfallet av produkter från Mitsubishi Electric och att resultatet belastades med 50 mkr i omstruktureringskostnader.

IAS kunde samtidigt skönja en del positiva tecken. Försäljningen stabiliserades framför allt i USA även om man noterade en viss fortsatt nedgång inom olja- och gassektorn. Positivt var att IAS rönt framgångar på segment utanför olja- och gas sektorn i USA samt visade en bra orderingång i Europa i slutet av kvartalet. Rensat för försäljningen av produkter från Mitsubishi Electric under 2015 var omsättningen nära nog oförändrad under kvartalet och jämfört med det fjärde kvartalet 2015 steg den med sju procent.

Besparingsprogrammen från förra året har gett de planerade effekterna. Omkostnaderna inom IAS har sänkts med 16 procent motsvarande 12 mkr under kvartalet. Åtgärderna kommer att ge fortsatta effekter under resten av året.

Vårt arbete under 2016 fokuserar på att skapa en robustare plattform för långsiktigt god och lönsam tillväxt för koncernen samtidigt som de olika affärsområdena kan balansera varandra. Siktet är inställt på 2017 och åren därefter.

Styrelsen har därför fastställt nya finansiella mål för Beijer Electronics som helhet. Målen är att koncernen skall nå en organisk tillväxt på minst sju procent per år och, i ett första steg, visa en EBIT-marginal på minst tio procent mätt som ett genomsnitt över en konjunkturcykel. Arbetet med strategierna för att nå målen har redan inletts och kommer att vidareutvecklas för att fastställas under 2016.

Som vi tidigare kommunicerat bedöms Beijer Electronics visa en lägre försäljning under det första halvåret. Sammantaget bedöms Beijer Electronics kunna visa en något lägre omsättning och ett något bättre rörelseresultat exklusive engångskostnader för helåret 2016 jämfört med utfallen för 2015.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdagen den 26 april kl 14.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:
Från Sverige: +46856642669
Från Storbritannien: +44 2030089802

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=131670692&PIN=41600634

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.com/ir. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:

VD och koncernchef, Per Samuelsson, tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)708 58 54 40
CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96.
Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1 375 mkr 2015. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.com.