Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

2015-04-23

Beijer Electronics årsstämma för verksamhetsåret 2014 ägde rum onsdagen den 22 april 2015. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på 1,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2014. Avstämningsdag skall vara den 24 april 2015. Utdelningen beräknas skickas från Euroclear Sweden AB den 2 juni 2015.

I sitt stämmoanförande redogjorde tf VD Anna Belfrage för Beijer Electronics verksamhet och utveckling under 2014 samt första kvartalet 2015.

Stämman beslutade vidare:

 • att välja Anders Ilstam till stämmans ordförande.

 • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

 • att arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 225 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.

 • att arvode till envar styrelseledamot för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott eller revisionsutskott utgår med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.

 • att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

 • att omvälja Bo Elisson, Anders Ilstam, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand och Christer Öjdemark till styrelseledamöter.

 • att välja Johan Wester till ny styrelseledamot.

 • att omvälja Anders Ilstam till styrelsens ordförande.

 • att anta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen inklusive VD. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning för arbete utanför styrelseuppdraget. Förslaget är utformat för att möjliggöra för Beijer Electronics att ur ett globalt perspektiv erbjuda en marknadsmässig ersättning som kan attrahera och behålla kvalificerade medarbetare i företagsledningen.

  − Frågor om ersättning bereds av ersättningsutskottet och föreläggs styrelsen för beslut årligen. Den totala ersättningen omfattar fast lön samt rörlig lön, bestående av en årlig och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt övriga sedvanliga förmåner.

  − Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen.

  − Den rörliga delen baseras på uppfyllelsen av i förväg fastställda mål. Målen är relaterade till företagets resultatutveckling och andra viktiga förändringsmål. För VD och för övriga ledande befattningshavare kan den årliga rörliga delen uppgå till maximalt sex månadslöner och den långsiktigt rörliga delen till maximalt 20-40 procent av fast lön.

  − VDs pension är avgiftsbestämd och utfaller vid 65 års ålder. Avgiftsbestämda pensionsavtal som är marknadsmässiga finns för både VD och övriga ledande befattningshavare.

  − Sker uppsägning av VD från Beijer Electronics sida, har VD tolv månaders uppsägningstid. Någon annan ersättning vid uppsägning har inte avtalats. Sker uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida, har det avtalats om uppsägningstid på maximalt tolv månader, för alla utom en vilken har sex månaders uppsägningstid samt nio månaders avgångsvederlag, vid uppsägning från bolagets sida.

  − I den mån styrelseledamöter utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode för sådant arbete kunna utgå till styrelseledamoten.

  − Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

 • att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 635 334 kronor genom nyemission av högst 1 906 002 aktier. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Beslutet omfattade även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Malmö den 22 april 2015

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)
Org.nr 556025-1851Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1 402 mkr 2014. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se