Delårsrapport januari-mars 2018: Stark orderingång och ökad försäljning samt klart förbättrat resultat

2018-04-26

  • Orderingången steg med 25 procent till 398 mkr (318).
  • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 337 mkr (290).
  • Rörelseresultatet steg till 18,1 mkr (2,5).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 9,6 mkr (-3,8).
  • Resultatet per aktie blev 0,34 kronor (-0,14).

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

”Den fina utvecklingen för Beijer Electronics Group under det första kvartalet bekräftar våra tidigare bedömningar att den lagda strategin fungerar och att vi har goda förutsättningar att nå våra långsiktiga mål. Koncernens orderingång
på närmare 400 mkr blev den hittills högsta under ett enskilt kvartal. Försäljningsuppgången på 16 procent där alla tre affärsenheter bidragit inger även en god tillförsikt inför fortsättningen.

Resultatlyftet som innebar att vi nådde drygt fem procent i rörelsemarginal under kvartalet ligger i linje med den långsiktiga planen. Vi ser att den stora omställningen av koncernen och de betydande satsningar som genomförts de senaste åren successivt får effekt. Den nya kundorienterade organisationen, som genomgått en betydande kompetensväxling, har trimmats in och stödjer nu hela säljprocessen och den får allt fler nya produkter med högre marginal att sälja på en växande marknad.

Detta har tillsammans med en ökad andel egna produkter och högre effektivitet i inköp och tillverkning inneburit att vi kunnat förbättra bruttomarginalen. Det gav i kombination med en bra tillväxt och god kostnadskontroll en positiv effekt på rörelseresultatet. Resultatnivån är fortfarande för låg men riktningen är rätt. Vi är nöjda med det ekonomiska utfallet i kvartalet men samtidigt ödmjuka att inte dra för stora växlar från ett enskilt kvartal. Vi hade viss medvind av den svaga svenska kronan under perioden. Det kan växla snabbt liksom andra omvärldsfaktorer. Koncernen erhöll också en stor enskild order på 28 mkr vilket inte inträffar varje kvartal.

Affärsenheten Westermo svarade för det stora utropstecknet med all-time-high beträffande orderingång, försäljning och resultat. Det är främst nätverksutrustning till tågsidan som ligger bakom framgångarna. Westermo lyckades ta hem en stor prestigeorder från franska Alstom och erhöll ett par genombrottsbeställningar från nya kunder i Belgien och Kanada. Även övriga segment inom affärsenheten utvecklades positivt och alla produktområden visade tillväxt under perioden. Den höga tillväxten innebär samtidigt vissa utmaningar såsom att åtgärda flaskhalsar och kapacitetsbrister.

Affärsenheten Beijer Electronics befäste den positiva trenden under det första kvartalet. Orderingången steg och försäljningen utvecklades gynnsamt samtidigt som resultatet visade en bra förbättring, om än från en låg nivå. De nya produkterna har fått ett gott mottagande på marknaden och säljer bra. Vi har höga förväntningar på den nya versionen av X2 extreme som bidrog positivt till orderingången under kvartalet. En rad nya produkter kommer också att lanseras under året. Omstruktureringen av säljorganisationerna i Danmark och Tyskland har fortskridit enligt plan med målet att stärka försäljningsvolymerna där.

Efter ett besvärligt fjolår kunde affärsenheten Korenix visa en tillväxt i såväl orderingång som försäljning under det första kvartalet. En förlust vändes till ett något positivt resultat. Korenix fokus ligger på en successiv återhämtning
under 2018.

För koncernen som helhet ligger vår tidigare bedömning fast att Beijer Electronics Group för helåret 2018 bedöms kunna öka såväl omsättning som resultat jämfört med utfallen för 2017.”

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen den 26 april kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46851999031
Från Storbritannien: +442030089804

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=131696764&PIN=55611878

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics Groups hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!


För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 26 april 2018 kl 13.00.


Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se