Bokslutskommuniké 2009: Starkt kassaflöde och förbättrad orderingång

2010-02-23

Helåret 2009 • Nettoomsättningen uppgick till 1088,5 mkr (1275,6) • Rörelseresultatet blev 63,8 mkr (116,5) belastat med engångskostnader på 7,5 mkr för omstrukturering samt lagernedskrivningar om 10 mkr • Vinsten efter skatt uppgick till 40,2 mkr (77,2) • Vinsten per aktie efter skatt var 6,22 kronor (11,72) • Utfallet av kostnadsbesparingsprogrammet blev bättre än plan och uppgick till 77 mkr (valutajusterat) • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 173,5 mkr (82,5) • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 4,00 kronor per aktie (4,00) Fjärde kvartalet • Nettoomsättningen uppgick till 275,7 MSEK (318,5) • Rörelseresultatet blev 20,1 mkr (27,1) efter lagernedskrivningar om 10 mkr • Orderingången förbättrades jämfört med tidigare kvartal • God tillväxt i Asien VD och koncernchef Fredrik Jönsson: "Marknaden förbättrades redan under det tredje kvartalet och stärktes ytterligare under fjärde kvartalet. Som ett resultat av detta och ett starkt fokus på försäljning växte vår orderbok under det fjärde kvartalet. Helåret 2009 blev ett besvärligt år med stort tapp i efterfrågan, men trots lägre försäljning och resultat är jag nöjd med hur vi har parerat konjunktursvängningarna. Vi var tidigt ute med ett besparingsprogram som gått bättre än planerat. Trots en minskning i omsättningen på närmare 190 mkr lyckades vi med kostnadsbesparingarna begränsa nedgången i rörelseresultatet till cirka 50 mkr. Samtidigt har vi hållit ett högt tempo inom vår produktutveckling, och haft flera lanseringar av nya produkter inom både HMI Products och IDC. Genom att minska lagret och utestående kundfordringar har vi förbättrat kassaflödet och kapitalbindningen under året. Efterfrågan har stabiliserats, inledningen på det nya året har börjat positivt och jag är optimistisk inför 2010. Beijer Electronics går in i det nya året med en väsentligt lägre kostnadsnivå vilket ger ett positivt bidrag till resultatet i takt med att volymerna kommer tillbaka." Inbjudan till telekonferens Idag kl 14:00 arrangeras en webb- och telefonkonferens för journalister och analytiker. VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, och Lennart Mauritzson, bolagets CFO, presenterar bolaget samt kommenterar bokslutskommunikén. Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer: från Sverige: +46 (0)8 506 269 04 från Storbritannien: +44 207 108 6205 Presentationen i pdf-format kommer dels att finnas tillgänglig på Beijer Electronics hemsida, www.beijerelectronics.se, under Investor Relations/Presentationer, dels finns möjlighet att koppla upp sig mot webbpresentationen via länken nedan: https://www.anywhereconference.com/?Conference=108240265&PIN=658658