Pressmeddelanden

2022-05-11

Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för Beijer Electronics Group har beslutat att verkställa överlåtelse av stamaktier till deltagarna i LTI 2019/2022 och att sälja stamaktier på Nasdaq Stockholm för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter kopplat till LTI 2019/2022. Överlåtelserna till deltagarna sker per den 27 maj 2022, medan överlåtelserna på Nasdaq Stockholm sker under perioden 27 maj till 14 juni 2022.


2022-05-10

Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB

Beijer Electronics Groups årsstämma för verksamhetsåret 2021 ägde rum tisdagen den 10 maj 2022 genom fysiskt deltagande och poströstningsförfarande. Aktieägarna gavs även möjlighet att följa stämman online, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor. En inspelning av VD Jenny Sjödahls presentation under stämman publiceras inom kort på bolagets webbplats www.beijergroup.se. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.


2022-05-03

Beijer Electronics Group presenterar på Redeye Investor AW - Malmö

Den 12 maj deltar BEIJER GROUP i Redeye Investor AW i Malmö. Joakim Laurén, vVD och CFO är på plats kl 19.15 för att presentera den senaste utvecklingen i bolaget.


2022-04-29

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

   Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB per den 29 april 2022 uppgår till 29 051 688, varav 28 768 324 stamaktier och 283 364 C-aktier, motsvarande totalt 28 796 660,4 röster.


2022-04-27

Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier

Styrelsen beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av Beijer Electronics Groups åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2021/2024.


2022-04-22

Inbjudan till presentation av delårsrapport januari−mars 2022

Beijer Electronics Group AB offentliggör sin delårsrapport för januari−mars 2022 onsdagen den 27 april 2022 kl 13.00.


2022-04-05

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB kallas till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 kl 16.00 på Scandic Triangeln i Malmö. Inregistrering sker från kl 15.00.  Styrelsen har beslutat att aktieägarna även ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med reglerna i bolagsordningen. Det kommer också finnas möjlighet att följa årsstämman online, på www.beijergroup.se, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor. Det krävs ingen registrering för att följa årsstämman online. Efter stämmans avslut bjuds deltagarna på en enklare förtäring. Utöver möjlighet att ställa frågor på årsstämman, kan aktieägarna också skicka in skriftliga frågor i förväg enligt instruktionerna nedan. Material från stämman, såsom VD Jenny Sjödahls anförande, kommer dagen efter stämman att finnas tillgängligt på www.beijergroup.se.  


2022-03-29

Årsredovisning 2021 för Beijer Electronics Group AB

BEIJER GROUP skördade markanta framgångar med en stark tillväxt under 2021. Den höga efterfrågan har varit bred med en bra geografisk fördelning och omfattat alla segment som koncernen bearbetar. Orderingången steg med 40 procent till en ny rekordnivå och passerade en milstolpe om drygt två miljarder kronor. Omsättningen ökade med 13 procent och rörelseresultatet uppgick till närmare 70 mkr. Det framgår av BEIJER GROUPs årsredovisning för 2021 som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.


2022-01-17

Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2021

Beijer Electronics Group AB offentliggör sin bokslutskommuniké för 2021 torsdagen den 27 januari 2022 kl 13.00.


2022-01-13

Jenny Sjödahl utses till VD och koncernchef i Beijer Electronics Group AB

Styrelsen i Beijer Electronics Group AB har utsett Jenny Sjödahl till VD och koncernchef i bolaget. Nuvarande VD och koncernchef Per Samuelsson fyller 65 år senare under året och lämnar därför sin tjänst som planerat. Jenny Sjödahl tillträder sin nya roll den 1 mars 2022.


2022-01-03

Valberedningens förslag till styrelse för 2022

Valberedningen i Beijer Electronics Group AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 10 maj 2022 kommer att lämna följande förslag:  


2021-12-20

Beijer Electronics Group AB (publ) flyttar upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment

Beijer Electronics Group AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BELE) meddelar att bolagets aktier från och med den 3 januari 2022 kommer att flyttas upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment.


2021-11-25

Beijer Electronics Group AB genomför förändring i rörelsesegmentsrapporteringen

BEIJER GROUP har beslutat att koncernens två affärsenheter Beijer Electronics och Korenix ska rapporteras som ett segment under namnet Beijer Electronics. Ändringen träder ikraft den 1 januari 2022.


2021-10-11

Inbjudan till presentation av delårsrapport januari―september 2021

Beijer Electronics Group AB offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2021 tisdagen den 26 oktober 2021 kl 13.00.


2021-09-27

Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra största aktieägare sammankallat en valberedning.


2021-08-24

Beijer Electronics Group signerar större avtal genom affärsenheten Westermo

BEIJER GROUPs affärsenhet Westermo har signerat ett avtal med Stadler Rail avseende datakommunikationsteknologi till tåg för Berlin U-Bahn till ett värde av mer än 5 miljoner euro.


2021-08-18

Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för Beijer Electronics Group har beslutat att överlåta 8 700 stamaktier på Nasdaq Stockholm för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter kopplat till LTI 2018/2021. Överlåtelserna på Nasdaq Stockholm sker i första hand under perioden 18 augusti till den 24 september 2021.


2021-07-07

Inbjudan till presentation av delårsrapport januari―juni 2021

Beijer Electronics Group AB offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2021 onsdagen den 14 juli 2021 kl 08.00.


2021-06-11

Beijer Electronics Group har avslutat överlåtelse av egna aktier

I enlighet med tidigare lämnad information så avslutar Beijer Electronics Group idag överlåtelser av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Överlåtelserna ägde rum under perioden 27 maj till 11 juni 2021.


2021-05-31

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 31 maj 2021 uppgår till 28 951 938 varav 28 768 324 stamaktier och 183 614 C-aktier, motsvarande totalt 28 786 685,40 röster.


2021-05-06

Beijer Electronics Groups styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen för Beijer Electronics Group har beslutat att verkställa överlåtelse av stamaktier till deltagarna i LTI 2018/2021 och att sälja stamaktier på Nasdaq Stockholm för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter kopplat till LTI 2018/2021. Överlåtelserna till deltagarna sker per den 27 maj 2021, medan överlåtelserna på Nasdaq Stockholm sker under perioden 27 maj till 12 juni 2021.


2021-05-06

Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB (publ)

Beijer Electronics Groups årsstämma för verksamhetsåret 2020 ägde rum torsdagen den 6 maj 2021 genom poströstningsförfarande. En inspelad intervju med VD Per Samuelsson har publicerats på bolagets webbplats www.beijergroup.se. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.


2021-04-30

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 30 april 2021 uppgår till 28 951 938, varav 28 627 219 stamaktier och 324 719 C-aktier, motsvarande totalt 28 659 690,9 röster.


2021-04-21

Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier

Styrelsen beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av Beijer Electronics Groups åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2020/2023.


2021-04-19

Inbjudan till presentation av delårsrapport januari―mars 2021

Beijer Electronics Group AB offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2021 onsdagen den 21 april 2021 kl 13.00.


2021-03-31

Årsredovisning 2020 för Beijer Electronics Group AB (publ)

BEIJER GROUP tar nya avstamp efter det gångna året som dominerades av den globala spridningen av Covid-19. Även om pandemin ännu inte är över och det råder osäkerhet om den fortsatta utvecklingen på kort sikt kan BEIJER GROUP gå stärkt ur den ekonomiska krisen. De åtgärder som genomfördes under 2020 har skapat en solid plattform för lönsam tillväxt när efterfrågan tar fart igen. Det framgår av BEIJER GROUPs årsredovisning för 2020 som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.


2021-03-29

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. I syfte att minska risken för smittspridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller annan utomstående. Istället kan aktieägarna delta i årsstämman genom att poströsta och skicka in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 6 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen har sammanställts. Filmat anförande med VD Per Samuelsson kommer i samband med offentliggörandet den 6 maj 2021 att finnas tillgängligt på www.beijergroup.se.  


2021-03-17

Beijer Electronics Group förvärvar det tyska bolaget ELTEC

BEIJER GROUP har genom affärsenheten Westermo idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av det tyska bolaget ELTEC Elektronik AG, ett teknologibolag verksamt inom kommunikationslösningar för uppkopplade tåg. ELTEC är en innovativ aktör som levererar trådlösa kommunikationslösningar för passagerarinformation, infotainment och Wi-Finätverk för passagerare. Bland deras kunder återfinns Europas största tågoperatörer och systemintegratörer inom uppkopplade tåg.


2021-01-20

Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2020

Beijer Electronics Group AB offentliggör sin bokslutskommunike för 2020 torsdagen den 28 januari 2021 kl 13.00.


2020-10-26

Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-september 2020

Beijer Electronics Group AB offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2020 tisdagen den 27 oktober 2020 kl 13.00.


2020-10-15

Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra största aktieägare sammankallat en valberedning.


2020-07-31

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group AB

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 31 juli 2020 uppgår till 28 852 400, varav 28 627 219 stamaktier och 225 181 C-aktier, motsvarande totalt 28 649 737,1 röster. 


2020-07-03

Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-juni 2020

Beijer Electronics Group AB offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2020 tisdagen den 14 juli 2020 kl 08.00.


2020-06-26

Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Beijer Electronics Groups årsstämma för verksamhetsåret 2019 ägde rum fredagen den 26 juni 2020. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.  


2020-05-26

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 kl 10.00 i bolagets lokaler på Stora Varvsgatan 13 a, i Malmö.


2020-04-15

Inbjudan till presentation av delårsrapport januari-mars 2020

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2020 tisdagen den 21 april 2020 kl 13.00.


2020-04-03

Årsredovisning 2019 för Beijer Electronics Group AB (publ)

BEIJER GROUP tillförde flera pusselbitar under 2019 till den strategiska planen som lades fast för tre år sedan. Koncernen genomförde två förvärv – schweiziska Neratec och irländska Virtual Access och erhöll ännu en ny stor global kund i form av ett långsiktigt och betydande leveransavtal med den amerikanska hisstillverkaren Otis. Flera nya strategiska produkter lanserades och verksamheten utvecklades fortsatt positivt. Det framgår av BEIJER GROUPs årsredovisning för 2019 som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.


2020-03-31

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 31 mars 2020 uppgår till 28 852 400, varav 28 601 379 stamaktier och 251 021 C-aktier, motsvarande totalt 28 626 481,1 röster.


2020-03-06

Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier

Styrelsen beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säker­ställande av Beijer Electronics Groups åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2019/2022.


2020-01-20

Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2019

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för 2019 torsdagen den 30 januari 2020 kl 13.00.


2019-10-30

Beijer Electronics Group AB (publ) förvärvar det irländska bolaget Virtual Access

BEIJER GROUP förvärvar genom affärsenheten Westermo 100 procent av det irländska bolaget Virtual Access Limited - ett teknologibolag som är specialiserat på trådlösa industriella routers och gateways samt tjänster och service inom styrd uppkoppling. Virtual Access riktar sig till kunder inom främst telekombranschen, trafik- och transporthantering samt sektorer inom utility såsom el och vatten.


2019-10-18

Inbjudan till presentation av niomånadersrapport 2019

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2019 måndagen den 28 oktober 2019 kl 13.00.


2019-09-27

Rättelse av pressmeddelande "Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB (publ)"

Föregående pressmeddelande innehöll hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning vilket var felaktigt. Nedan följer en rättad version.


2019-09-27

Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB (publ)

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra största aktieägare sammankallat en valberedning.


2019-07-08

Beijer Electronics Group AB (publ) förvärvar det schweiziska bolaget Neratec

BEIJER GROUPs affärsenhet Westermo har idag förvärvat 100 % av det schweiziska bolaget Neratec Solutions AG, ett teknologiföretag specialiserat på trådlösa nätverksprodukter med starkt fokus på tillförlitliga och robusta kommunikationslösningar för tåg och järnvägsinfrastruktur.


2019-07-03

Inbjudan till telefonkonferens avseende sexmånadersrapport 2019

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2019 fredagen den 12 juli 2019 kl 13.00.


2019-05-09

Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Beijer Electronics Groups årsstämma för verksamhetsåret 2018 ägde rum onsdagen den 8 maj 2019. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.


2019-04-29

Affärsenheten Beijer Electronics stärker sitt varumärke

Affärsenheten Beijer Electronics  stärker sitt varumärke och lanserar devisen "People and Technology. Connected." som företagets vision.


2019-04-09

Inbjudan till telefonkonferens avseende tremånadersrapport 2019

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2019 onsdagen den 17 april 2019 kl 13.00.


2019-04-03

Årsredovisning 2018 för Beijer Electronics Group AB (publ)

BEIJER GROUP är mitt inne i en spännande och lovande resa på den expansiva marknaden för digitala lösningar som kopplar samman olika system i såväl fasta som trådlösa nätverk och möjliggör olika IIoT-applikationer. Koncernen, som i mångt och mycket har präglats av en historia som distributör av produkter inom automation, har ställt om till ett teknologiföretag i framkant med hög kompetens inom såväl mjukvara som hårdvara. Det framgår av årsredovisningen för BEIJER GROUP som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.


2019-04-01

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.


2019-03-29

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 29 mars 2019 uppgår till 28 786 102, varav 28 601 379 stamaktier och 184 723 C-aktier, motsvarande totalt 28 619 851,3 röster.


2019-03-08

Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier

Styrelsen beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av Beijer Electronics Groups åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2018/2021.


2019-01-18

Inbjudan till telefonkonferens avseende Bokslutskommuniké 2018

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké för 2018 måndagen den 28 januari 2019 kl 13.00.


2018-10-15

Inbjudan till telefonkonferens avseende niomånadersrapport 2018

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2018 onsdagen den 24 oktober 2018 kl 08.00.


2018-10-05

Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB (publ)

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning.


2018-09-28

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 28 september 2018 uppgår till 28 636 036, varav 28 601 379 stamaktier och 34 657 C-aktier, motsvarande totalt 28 604 844,7 röster.


2018-07-03

Inbjudan till telefonkonferens avseende sexmånadersrapport2018

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2018 fredagen den 13 juli 2018 kl 13.00.


2018-04-27

Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Beijer Electronics Groups årsstämma för verksamhetsåret 2017 ägde rum torsdagen den 26 april 2018. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.


2018-04-18

Inbjudan till telefonkonferens avseende tremånadersrapport 2018

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2018 torsdagen den 26 april 2018 kl 13.00.


2018-04-05

Årsredovisning 2017 för Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group fokuserade under 2017 på anpassningar av organisationen och ytterligare offensiva satsningar samt trimningar av verksamheten. Koncernen har nu skapat bra förutsättningar för en vinstgivande och god tillväxt i enlighet med de uppsatta målen. Det framgår av årsredovisningen för Beijer Electronics Group som publiceras idag på företagets hemsida www.beijergroup.se.


2018-03-29

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Det totala antalet aktier i Beijer Electronics Group AB (publ) per den 29 mars 2018 uppgår till 28,636,036, varav 28 601 379 stamaktier och 34 657 C-aktier, motsvarande totalt 28,636,036 röster.


2018-03-23

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.


2018-03-16

Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier

Styrelsen beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av Beijer Electronics Groups åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2017/2020.


2018-01-22

Valberedningens förslag till styrelse för 2018

Valberedningen i Beijer Electronics Group AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 26 april 2018 kommer att lämna följande förslag:


2018-01-18

Inbjudan till telefonkonferens avseende Bokslutskommuniké 2017

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké för 2017 fredagen den 26 januari 2018 kl 13.00.


2017-10-31

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Till följd av den företrädesemission som Beijer Electronics Group AB (publ) (”Beijer Electronics Group” eller ”Koncernen”) tidigare informerat om har antalet aktier och röster i Beijer Electronics Group ändrats under oktober 2017.


2017-10-17

Beijer Electronics Group utser ny VD för affärsenhet Westermo

Jenny Sjödahl har utsetts till verkställande direktör för affärsenheten Westermo från och med den 1 november 2017.


2017-10-13

Inbjudan till telefonkonferens avseende niomånadersrapport 2017

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2017 onsdagen den 25 oktober 2017 kl 08.00.


2017-09-29

Ändrat antal aktier och röster i Beijer Electronics Group

Till följd av den företrädesemission som Beijer Electronics Group AB (publ) (”Beijer Electronics Group” eller ”Koncernen”) tidigare informerat om har antalet aktier och röster i Beijer Electronics Group ändrats under september 2017.


2017-09-29

Slutligt resultat av Beijer Electronics Groups företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.


2017-09-27

Beijer Electronics Groups företrädesemission övertecknad

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.


2017-09-21

Valberedning utsedd i Beijer Electronics Group AB (publ)

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning.


2017-09-04

Prospekt avseende Beijer Electronics Groups företrädesemission offentliggjort

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.


2017-09-01

Kommuniké från extra bolagsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

På Beijer Electronics Group AB:s (publ) extra bolagsstämma idag beslutades om ändring av bolagsordningen och godkändes styrelsens beslut den 14 juli 2017 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.


2017-08-28

Beijer Electronics Group offentliggör villkoren för företrädesemissionen

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅRGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.