Aktiedata

Kort om aktien

  • Kortnamn: BELE
  • Noterad sedan: Juni 2000
  • Marknadsplats: NASDAQ OMX Nordic Stockholm
  • Lista: Small Cap
  • Handelspost: 300

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till 9 595 367 kronor fördelat på 28 601 379 stamaktier med ett röstvärde om 1 motsvarande 28 601 379 röster och 184 723 C-aktier med ett röstvärde om 1/10 motsvarande 18 472,3 röster. En handelspost motsvarar 300 aktier.

Likviditetsgaranti

För att stimulera handeln i aktien har Beijer Electronics Group ett avtal med Öhman Fondkommission om likviditetsgaranti, där Öhman förbinder sig att fortlöpande för egen räkning ställa köp- och säljkurser i Beijer Electronics Groups aktie. Åtagandet ligger inom ramen för Stockholmsbörsens system med likviditetsgaranti.