Insiderpolicy

Insiderpolicy för Beijer Electronics Group AB (publ), (BEG)

Marknadsmissbruksförordningen (MAR)[1] från juli 2016 är nu gällande regelverk avseende insider­information, insiderförteckningar och rapportering av förändringar i innehav för personer i ledande ställning inom börsbolag.

Beijer Electronics Group ABs styrelse har antagit denna insiderpolicy som ett komplement till gällande lagstiftning.

 

Omfattning

Denna policy är tillämplig på styrelsen samt alla anställda som har tillgång till insiderinformation.
  

Insiderregelverk i korthet

Enligt MAR är BEG skyldigt att lista samtliga personer i ledande ställning och dess närstående personer. Vidare skall samtliga dessa personer bli underrättade om deras skyldigheter. Dessa innebär bl. a. en anmälningsskyldighet inom tre (3) kalenderdagar till dels Finansinspektionen och dels till BEG för handel i BEG-aktier så snart som transaktionerna totalt under ett kalenderår uppnått 5 000 €.

BEG för även en intern insiderförteckning över personer som har tillgång till insider­information om bolaget i enlighet med rekommendationer som utfärdats av Finansinspektionen. Denna förteckning skall bland annat omfatta uppgift om samtliga personer med tillgång till insiderinformation samt typ av information och tidpunkt då registret uppdaterats. De personer som inkluderas i insiderförteckningen meddelas omedelbart om registreringen samt vad denna innebär.

Vidare finns ett generellt förbud till handel i BEG-aktier från 30 kalenderdagar före offentliggörande av delårsrapport eller bokslutskommuniké, s.k. stängd period. 

Finansinspektionen har utgivit vägledning i dokumentet Vägledning Börs- och MTF-bolag[2] där vidare detaljer finns att läsa.

Utöver gällande regelverk har BEG följande regler relaterat till insiderinformation och handel:

a) Alla anställda uppförda på insiderförteckning samt personer i ledande ställning och deras närstående skall anmäla all handel i BEG-aktier (utan hänsyn till den legala belopps­gränsen) till BEGs Investor Relations eller CFO.

b) Förbudet i handel av BEG-aktier från 30 dagar före offentliggörande av rapporter, s.k. stängd period, innefattar också dagen för offentliggörandet.

c) Kortsiktig handel i BEG-aktier är förbjuden för anställda uppförda på insiderförteckning samt i ledande ställning och deras närstående. Med kortsiktig handel menas som huvudregel kortare ägande än ett kvartal.

 
Malmö den 27 januari 2017
Styrelsen

 


 

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=SV

[2] http://www.finansinspektionen.se/contentassets/0ad00bbd1416462e9bea0760a05da925/vaglednbors_mtf_7okt2016.pdf