Riktlinjer för upphandling

Upphandling av andra tjänster än revision från bolagets revisorer får ske endast i den mån det inte strider mot lag eller andra regler till skydd för revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet, inklusive bestämmelser i revisorslagen och FAR SRS:s yrkesetiska regler.

Detta innebär bl a att bolagets revisorer inte får anlitas för andra tjänster än revision om han/hon eller någon annan i den revisionsgrupp där han/hon är verksam

a) har ett ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, (egenintressehot)

b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget, (självgranskningshot)

c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet, (partsställningshot)

d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning, (t ex mångåriga vänskapsband eller ofta återkommande sociala kontakter),

e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag (skrämselhot),

f) därigenom kommer att fatta beslut eller delta i beslutsfattande för bolagets eller något av dess anknutna företags eller dess lednings räkning.

Detsamma gäller om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorernas opartiskhet eller självständighet.