Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottet utses årligen av styrelsen. Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut om ersättning till verkställande direktör, beslutar om ersättning till den övriga företagsledningen samt bereder förslag till eventuella incitamentsprogram. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för verksamhetsåret fastställs av årsstämman i april månad.

Ersättningsutskottet består av ordföranden samt en till två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktör medverkar ej i beslutet om egen ersättning.

 

Styrelsens förslag på riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2019

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen inklusive VD.

Den totala ersättningen omfattar fast lön samt rörlig lön, bestående av en årlig och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga delen baseras på uppfyllelsen av i förväg fastställda mål. Målen är relaterade till företagets resultatutveckling och andra viktiga förändringsmål. För VD och för övriga ledande befattningshavare kan den årliga rörliga delen uppgå till maximalt sex månadslöner.

Sker uppsägning av VD från bolagets sida, har VD arton månaders uppsägningstid. Någon annan ersättning vid uppsägning har inte avtalats. Sker uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida, och uppsägning ej beror av grov misskötsamhet, har det avtalats om uppsägningstid på maximalt tolv månader.

Styrelsen föreslår införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram för VD, övriga ledande befattningshavare och ytterligare ett antal nyckelpersoner i koncernen. Programmet skall mäta prestation under 2019 men har en löptid på tre år där deltagarna i programmet åtar sig att själva förvärva aktier i bolaget, för att sedan erhålla s.k. prestationsaktier vid uppfyllande eller överträffande av prestationsmålen under 2019. 

    Ersättning till ledande befattningshavare 2018

    Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare 2018

    Revisorsyttrande huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts


    Ersättning till ledande befattningshavare 2017 

    Ersättning till ledande befattningshavare 2016 

   Ersättning till ledande befattningshavare 2015

    Ersättning till ledande befattningshavare 2014   

    Ersättning till ledande befattningshavare 2013  

    Ersättning till ledande befattningshavare 2012

    Ersättning till ledande befattningshavare 2011

    Ersättning till ledande befattningshavare 2010