VD har ordet

Nya initiativ för fortsatt hög tillväxt och ökad lönsamhet

BEIJER GROUP är nu mitt inne i en spännande och lovande resa på den expansiva marknaden för digitala lösningar som kopplar samman olika system i såväl fasta som trådlösa nätverk och knyts till olika IIoT-applikationer. Koncernen, som i mångt och mycket har präglats av en historia som distributör av produkter inom automation, har ställt om till ett teknologiföretag i framkant med hög kompetens inom såväl mjukvara som hårdvara.

Strategin som vi lade fast 2016 ligger rätt i tiden och visar god bärkraft. Det vittnar utvecklingen om när vi summerar det sammantagna utfallet för BEIJER GROUP för 2018. Orderingång och omsättning steg med närmare 30 respektive 20 procent. Tillväxten är uteslutande organisk.

Jag vill även understryka att det är nya produkter om svarat för merparten av tillväxten. Egenutvecklade produkter stod för 96 procent av den totala försäljningen. I absoluta tal var orderingången på 1,6 miljarder kronor koncernens hittills högsta. Försäljningen på 1,4 miljarder kronor är i nivå med tidigare rekordår. Rörelseresultatet fyrdubblades till 74 mkr. Resultatutvecklingen pekar i rätt riktning och vi är på väg att nå målet om tio procent i rörelsemarginal.

Utmärkande särdrag

Att positionera koncernens utveckling kan även göras i andra termer och jag vill lyfta fram några utmärkande särdrag som kan sägas prägla BEIJER GROUP idag. Våra nya digitala lösningar underlättar kommunikationen mellan människa och maskin. Information i form av data samlas in, styrs, transporteras i fasta och trådlösa nätverk, presenteras och analyseras i interaktiva och sömlösa processer. De enorma mängder information som processas och transporteras ställer mycket höga krav på såväl mjukvara som hårdvara. Lösningarna bidrar till att kunderna kan optimera sina processer på olika nivåer i verksamheten. De är samtidigt kritiska för kundens verksamhet och måste därför vara robusta och driftsäkra.

BEIJER GROUP som en högteknologisk koncern kännetecknas idag av innovation och utveckling av avancerad av mjuk- och hårdvara som används i krävande och utsatta miljöer. Det är därför vi kan arbeta tillsammans med några av världens mest dynamiska företag. Vi har stora globala kunder som ställer höga krav däribland Alfa Laval, Bombardier, Alstom, Emerson med flera. Att de återkommer med nya beställningar och att vi får nya kunder är ett kvitto på vår internationella konkurrenskraft och att vi har produkter och tjänster som de efterfrågar.

Att ligga i framkant och möta professionella kunder ställer specifika krav på organisation och medarbetare. Den nya strategin har inneburit betydande satsningar på nya lösningar och en omställning av organisationen. I omställningen har vi genomfört en relativt omfattande kompetensväxling med mer fokus på mjukvara och en mer kundorienterad säljprocess. En större andel av personalen verkar nu inom utveckling och försäljning. Omställningen har också medfört att en mer dynamisk företagskultur vuxit fram – en kultur som kännetecknas av mer framtidstro, innovationslust, initiativ och aktivt deltagande.

Medarbetarna centrala för framgång

Jag vill i sammanhanget särskilt betona betydelsen av medarbetarnas insatser och kompetens. Det är de enskilda individernas professionella prestationer med stöd av varandra och tillgång till företagets resurser som skapat resultaten och den nya plattformen för fortsatt expansion. Individuell frihet ger utrymme för kreativitet. Med det följer också individuellt ansvar att följa lagar, regler och företagets riktlinjer för att driva en hållbar verksamhet. Hållbarhet är en viktig del och ska vara integrerad i verksamheten hos BEIJER GROUP. Arbetet med hållbarhet fortsatte att utvecklas och fördjupas under året vilket framgår av vår separata hållbarhetsrapport. En sammanfattning av rapporten återges i årsredovisningen.

Koncernens tre affärsenheter befinner sig i lite olika faser. Beijer Electronics är fortsatt inne i en återhämtningsfas och under året utvecklades verksamheten i en klart positiv riktning med hög tillväxt och successivt bättre resultat. Nya produkter och lösningar samt en mer kundorienterad säljorganisation ligger bakom framgångarna.

Affärsenheten Westermo presterade sitt hittills bästa år med rekord i orderingång, omsättning och resultat under 2018. Det är i första hand Westermos fokuserade satsning på nätverk till tåg som ligger bakom framgångarna. Westermos snabba tillväxt överträffade även våra egna högt ställda förväntningar. Kapaciteten att leverera hade därför svårt att möta efterfrågan. Westermo prioriterade att säkra leveranser till kunderna framför effektivitet vilket betalar sig på längre sikt. Kapacitetsproblemen åtgärdas fortlöpande och får successivt effekt.

Affärsenheten Korenix har under året fokuserat på återhämtning av verksamheten med en delvis modifierad strategi. Korenix är på rätt väg med flera nya affärer med stora och viktiga kunder. Orderingång och omsättning ökade men resultatet var negativt.

Förstärkt finansiell ställning

Vi har under det gångna året tagit flera initiativ i syfte att lyfta verksamheten till ännu högre nivåer. Sammantaget har vi skapat en god stabilitet i organisationen. Med tidigare nyemission och resultatförbättringar har vi en väsentligt bättre finansiell ställning. BEIJER GROUP tecknade även ett nytt treårigt finansieringsavtal under 2018. Avtalet omfattar en total ram om 750 mkr och det ger koncernen en finansiell flexibilitet och handlingsfrihet för fortsatt expansion. Framöver kommer vi också att fokusera mer på kassaflödet.

Under 2018 investerade koncernen drygt 160 mkr i produktutveckling vilket förstärker och breddar vårt erbjudande till marknaden. Westermo lade fast ny expansionsplan. Planen baseras på framgångarna inom tågsegmentet och affärsenhetens befintliga produktprogram. Den innebär riktade satsningar på nätverkslösningar till segmenten järnvägsinfrastruktur och eldistribution. Satsningen bedöms på sikt resultera i ett väsentligt bidrag till koncernens och affärsenhetens tillväxt, omsättning och resultat.

Inom Beijer Electronics lanseras den nya lösningen för ”Fast track to the cloud” med BoX2 under 2019. Lösningen består av både mjuk- och hårdvara och är en Industrial Internet-of-Things-applikation med enkel uppkoppling till befintlig automationsutrustning. BoX2 och relaterade tjänster kommer att säljas under
intäktsmodellen Software as a Service där hårdvaran faktureras vid leverans medan mjukvaran debiteras löpande via en licensavgift.

Utsikter inför 2019

De nya satsningarna är investeringar för att säkerställa en fortsatt hög och lönsam tillväxt. Historien är ingen garanti för framtiden, men våra investeringar i X2-serien inom Beijer Electronics och i nätverk till tåg inom Westermo har fallit mycket väl ut och de har haft en relativt kort återbetalningsperiod. Den fortsatt offensiva strategin öppnar även för en möjlighet att på sikt höja koncernens mål för tillväxt och rörelsemarginal.

Vi avslutade 2018 starkt och inledde det nya året med en välfylld orderbok. För helåret 2019 bedömer vi att koncernen fortsatt kommer att kunna öka omsättning och resultat jämfört med utfallet 2018.

Per Samuelsson
VD och koncernchef