Operativ verksamhet

Ledning och företagsstruktur  

Verkställande direktören ansvarar för Beijer Electronics Groups löpande förvaltning, vilket omfattar samtliga frågor som inte förbehålls styrelsen och som administreras av bolagets ledningsgrupp. För verkställande direktörens beslutsrätt beträffande investeringar, bolagsförvärv och bolagsförsäljningar samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda instruktioner.

Koncernledningen utgörs idag av koncernchefen, CFO:n, HR-chefen samt verkställande direktörerna i de tre affärsenheterna Beijer Electronics, Korenix och Westermo.

Koncernledningsmöten hålls regelbundet för att diskutera koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning. För ytterligare information om medlemmarna i koncernledningen, se avsnitt Koncernledning.