Operativ verksamhet

Ledning och företagsstruktur  

Verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande förvaltning, vilket omfattar samtliga frågor som inte förbehålls styrelsen och som administreras av bolagets ledningsgrupp. För verkställande direktörens beslutsrätt beträffande investeringar, bolagsförvärv och bolagsförsäljningar samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda instruktioner.

Ledande befattningshavare utgörs i dagsläget av verkställande direktör, vice verkställande direktör/CFO, personaldirektör samt chefen för de två affärsenheterna Westermo och Beijer Electronics.

Koncernledningsmöten hålls regelbundet för att diskutera koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning.