Valberedning

Regler för valberedningen

Årsstämman beslutar om regler för valberedning inför årsstämma. Dessa gäller till dess beslut om förändring av reglerna fattas av stämman. Nedan följer valberedningsinstruktionen som antogs vid årsstämman 2021.
      

Valberedningsinstruktion i Beijer Electronics Group

Bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Styrelseordföranden skall vara adjungerad i valberedningen.

 • De största aktieägarna ska kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över  registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Efter det att ägarna kontaktats ska de inom 14 dagar lämna besked huruvida de önskar delta i valberedningsarbetet. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och ska då inom en vecka lämna besked om deltagande önskas. Namnen på de fyra representanterna och namnen på de aktieägare som föreslagit dem ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte fyra ägare anmält önskan att delta i valberedningen får valberedningen då bestå av färre medlemmar.
 • Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills dess ny valberedning utsetts.
 • Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot om utses av den största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde ska dock öppnas av ordföranden i bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode ska inte utgå från bolaget till valberedningens ledamöter.
 • Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de fyra största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen ska valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denna aktieägare ska ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt fem ledamöter. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska tillkännages så snart sådan skett.
 • Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • val av stämmoordförande,
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
  • val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), och
  • principer för utseende av valberedning. Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande vid nästa årsstämma.
 • Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
 • Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.