Styrelsens uppgifter och arbete

Styrelseordförandes roll  

Förutom att leda arbetet i styrelsen följer ordförande för Beijer Electronics Group AB löpande utvecklingen genom kontinuerliga kontakter med verkställande direktör i strategiska frågor. Styrelsens ordförande företräder koncernen i ägarrelaterade frågor.

Styrelsens arbetsformer  

Styrelsens arbete följer en årlig plan. Utöver det konstituerande sammanträdet, som hålls i anslutning till årsstämman, sammanträder styrelsen normalt fem gånger per år (ordinarie sammanträden.) Extra sammanträde sammankallas vid behov. Vid det konstituerande styrelsemötet antas årligen styrelsens och VD:s arbetsordning samt fattas beslut om firmateckning och protokolljustering. Varje sammanträde följer en dagordning, som tillsammans med bakomliggande dokumentation tillsänds styrelseledamöterna i god tid före varje styrelsemöte.

Vid respektive verksamhetsårs första ordinarie styrelsemöte behandlas årsbokslut, förslag till vinstdisposition och bokslutskommuniké. I samband härmed lämnar bolagets revisorer en redogörelse till revisionsutskottet för revisorernas iakttagelser och bedömningar från den genomförda revisionen.

Vid ordinarie sammanträde senare under verksamhetsåret uppdras åt verkställande direktören att avlämna fastställda delårsrapporter. Varje ordinarie sammanträde omfattar dessutom ett flertal andra föredragningspunkter, bland annat en rapport över det aktuella ekonomiska utfallet av verksamheten.

Av styrelsen utsedda utskott har till uppgift att bereda ärenden inför styrelsebeslutet. Besluten i styrelsen fattas efter en öppen diskussion som leds av ordförande. Som styrelsens sekreterare fungerar CFO i Beijer Electronics Group AB, tillika compliance officer för bolagskoden.