Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottet utses årligen av styrelsen. Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut om ersättning till verkställande direktör, beslutar om ersättning till den övriga företagsledningen samt bereder förslag till eventuella incitamentsprogram. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för verksamhetsåret fastställs av årsstämman i april månad.

Ersättningsutskottet består av ordföranden samt en till två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktör medverkar ej i beslutet om egen ersättning.
   

Styrelsens förslag på riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2020

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande, att gälla som längst fram till årsstämman 2024. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen inklusive VD.

En framgångsrik implementering av företagets affärsstrategi och tillvaratagandet av de långsiktiga intressena, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare i företagsledningen, genom att erbjuda konkurrenskraftiga ersättningar.

Den totala ersättningen omfattar fast lön samt rörlig ersättning, kopplad till uppfyllelse av finansiella kriterier som kan mätas under en period av ett år. Kriterierna är t.ex. relaterade till företagets resultatutveckling, försäljningsnivå och andra viktiga förändringsmål så att de främjar företagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Den årliga rörliga delen får högst uppgå till 50 procent av den fasta årliga kontantlönen för mätperioden. Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av beslutsunderlaget vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna. Därutöver tillkommer pension samt övriga förmåner av begränsad omfattning för VD och övriga ledande befattningshavare.

Sker uppsägning av VD från Beijer Electronics Group ABs sida, har VD arton månaders uppsägningstid. Någon annan ersättning vid uppsägning har inte avtalats. Sker uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida, och uppsägning ej beror av grov misskötsamhet, har det avtalats om uppsägningstid på maximalt tolv månader.

Utöver ovannämnda riktlinjer, föreslår styrelsen införande av ett aktiebaserat incitamentsprogram för VD, övriga ledande befattningshavare och ytterligare ett antal nyckelpersoner i koncernen. Programmet skall mäta prestation under 2020 men har en löptid på tre år där deltagarna i programmet åtar sig att själva inneha aktier i bolaget, för att sedan erhålla s.k. prestationsaktier vid uppfyllande eller överträffande av prestationsmålen under 2020.  
   

Ersättning till ledande befattningshavare   

  
    Ersättning till ledande befattningshavare 2019

    Ersättning till ledande befattningshavare 2018

     Ersättning till ledande befattningshavare 2017 

    Ersättning till ledande befattningshavare 2016 

   Ersättning till ledande befattningshavare 2015

    Ersättning till ledande befattningshavare 2014   

    Ersättning till ledande befattningshavare 2013  

    Ersättning till ledande befattningshavare 2012

    Ersättning till ledande befattningshavare 2011

    Ersättning till ledande befattningshavare 2010