Styrelsens utskott

Ersättningsutskottet

Beijer Electronics Groups ersättningsutskott utses årligen av styrelsen. Ersättningsutskottet består av ordföranden samt en till två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet har till uppgift att åt styrelsen förbereda frågor rörande ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och därvid särskilt fullgöra följande arbetsuppgift; att inför årsstämman föreslå styrelsen principer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Till utskottet har inte delegerats någon beslutanderätt.

Utskottet ska minst en gång per år, samt på uttrycklig begäran från en styrelseledamot, avlägga rapport till styrelsen, i vilken utskottet ska redogöra för dess arbete. Utskottet ska protokollföra sina möten och protokollen ska delges styrelsen.
 

Länk till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Revisionsutskottet

Beijer Electronics Groups revisionsutskott utses årligen av styrelsen. Revisionsutskottet har till uppgift att åt styrelsen förbereda frågor rörande revisionsupphandling och arvode, ta del av planen för revisionsarbetet och rapporteringen från detsamma, kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering och övrig information samt fortlöpande träffa bolagets revisorer för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning.

I revisionsutskottets uppgifter ingår dessutom uppföljning av de externa revisorernas arbete och bolagets interna kontrollsystem, uppföljning av aktuell riskbild och bolagets finansiella information samt andra frågor som styrelsen uppdrar åt utskottet att förbereda. Revisionsutskottet inhämtar löpande information och beslutsunderlag från styrelseledamöterna, VD, finans- och ekonomidirektören samt bolagets externa revisorer. Utskottet tar också del av samtliga rapporter från de externa revisorerna och följer upp dessa internt och med revisorerna.

Utskottet skall minst två gånger per år, samt på uttrycklig begäran från en styrelseledamot, avlägga rapport till styrelsen, i  vilken utskottet skall redogöra för dess arbete. Utskottet skall protokollföra sina möten och protokollen skall delges styrelsen.

Revisionsutskottet har antagit riktlinjer för upphandling av andra tjänster än revision från bolagets revisorer.

Länk till Riktlinjer för upphandling av tjänst.