Bolagsstämmor

Årsstämma 2023

Beijer Electronics Groups årsstämma 2023 äger rum den 10 maj i Malmö.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.


Årsstämma 2022

Beijer Electronics Groups årsstämma 2022 ägde rum tisdagen den 10 maj på Scandic Triangeln.

Aktieägarna erbjöds möjlighet att delta antingen fysiskt i stämmolokalen eller via poströstning. En inspelning av VD-presentationen finns tillgänglig här på bolagets hemsida.

 

   Kommuniké från årsstämman

   Kallelse till årsstämman

   Styrelsens fullständiga förslag inklusive bilaga A

   Styrelsens motiverade yttrande avseende vinstutdelning

 

Handlingar gällande ersättning till ledande befattningshavare 2021 hittar du här

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse hittar du här.

 


Tidigare bolagsstämmor

Information gällande tidigare bolagsstämmor hittar du här.