Bolagsstyrning

Beijer Electronics Group AB  (publ) är ett svenskt, publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm Main Market med tickersymbol BELE. 

Styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse samt verkställande direktör och koncernledning. 


Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som gäller för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på svensk reglerad marknad. Koden är baserad på principen om att "följa eller förklara". Enligt denna princip kan ett bolag som följer Koden avvika från individuella regler, i vilket fall bolaget måste förklara anledningen till varje rapporterad avvikelse. 

Utöver Koden regleras verksamheten bland annat av svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen, gällande bolagsordning, Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter samt andra relevanta svenska och utländska lagar, regler och riktlinjer.

Bolagsstyrningsrapporter

Beijer Electronics Group AB upprättar varje år en bolagsstyrningsrapport som integreras i årsredovisningen. Rapporten är fastställd av bolagets styrelse och bolagets revisorer genomför varje år en lagstadgad genomgång av rapporten.

 

Läs våra bolagsstyrningsrapporter här:

    Bolagsstyrningsrapport 2021

    Bolagsstyrningsrapport 2020

    Bolagsstyrningsrapport 2019

    Bolagsstyrningsrapport 2018

    Bolagsstyrningsrapport 2017

    Bolagsstyrningsrapport 2016

    Bolagsstyrningsrapport 2015

    Bolagsstyrningsrapport 2014

    Bolagsstyrningsrapport 2013

    Bolagsstyrningsrapport 2012

    Bolagsstyrningsrapport 2011

   Bolagsstyrningsrapport 2010

   Bolagsstyrningsrapport 2009*

   Bolagsstyrningsrapport 2008*


*Har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.