VD har ordet

Förvärv och strategiska avtal höjer tillväxten

BEIJER GROUP tillförde flera pusselbitar och tog ytterligare steg under det gångna året i den strategiska planen som lades fast för tre år sedan. Vi genomförde två förvärv – schweiziska Neratec och irländska Virtual Access. Vi lyckades få ännu en ny stor global kund i form av ett långsiktigt och betydande leveransavtal med den amerikanska hisstillverkaren Otis. Flera nya strategiska produkter lanserades, bland annat Westermos nya generation av Ethernet-switchar i Lynx-serien och Beijer Electronics lösning för Internet of Things, acirro+.

Och inte minst så utvecklades verksamheten fortsatt positivt. Omsättningen steg med tio procent och vi passerade 1,5 miljarder kronor i försäljning. Rörelseresultatet översteg 100 mkr och vinsten efter skatt ökade med 50 procent.

Westermo övertygar

Det är i första hand Westermo som har drivit koncernens tillväxt i omsättning och resultat under 2019. Affärsenheten övertygade med att presentera ett nytt rekord avseende orderingång, omsättning och resultat under 2019 och den svarade därmed för cirka 45 procent av koncernens omsättning och 65 procent av affärsenheternas samlade rörelseresultat. Westermos målmedvetna strategiska satsning som inleddes 2015 har onekligen givit fina resultat med en organisk tillväxt på 18 procent i genomsnitt per år och ett lyft i rörelseresultatet med 43 procent i genomsnitt per år under en treårsperiod.

Affärsenheten Beijer Electronics följer i stort sett den långsiktiga planen och kunde visa ökad omsättning och ett bättre resultat 2019. Övergången till den nya X2-serien och utfasningen av gamla produkter har påverkat orderingång, omsättning och resultat för helåret. Efter ett bra första halvår blev utfallet svagare under det
andra halvåret.

Affärsenheten Korenix nådde inte de försäljningsvolymer under 2019 som krävs för att visa lönsamhet, till viss del beroende på att några kunder önskade få sina leveranser uppskjutna till efter årsskiftet. Korenix har ett relativt stort inslag av produkter som ingår i projekt vilket gör att de ekonomiska utfallen ofta blir ryckiga.

Koncernens strategiska inriktning passar väl in med de rådande marknadstrenderna. Digitalisering, urbanisering, växande efterfrågan på IIoT-lösningar, energiomställningen till bland annat sol och vind är viktiga faktorer bland många som driver tillväxten. BEIJER GROUP är en fokuserad teknikkoncern som ligger i framkant i denna fåra av marknadsutvecklingen för industriell digital teknologi.

Medarbetarna skapar starkare organisation

Vi har under senare år successivt byggt upp en starkare och mer stabil organisation som levererar, vidtar åtgärder och löser problem allt eftersom de dyker upp. Westermos sätt att möta den starka efterfrågan, som orsakade leveransproblem under 2018 och första halvan av 2019, är ett kvitto på detta. Affärsenheten byggde ut kapaciteten och åtgärdade flaskhalsar vilket ledde till jämnare produktion, kortare ledtider och säkrare leveranser med positiva effekter på omsättning och resultat. att ligga i teknikens framkant och möta professionella globala kunder ställer specifika krav på organisation och medarbetare. Beijer Electronics samarbets- och leveransavtal med Otis vittnar om att organisationen kan leva upp till de höga krav som stora globala företag ställer.

Jag vill i sammanhanget särskilt betona vikten av medarbetarnas insatser och kompetens. Det är de enskilda individernas professionella prestationer med stöd av varandra och tillgång till koncernens resurser som skapar resultaten. Individuell frihet ger utrymme för kreativitet. Med det följer också individuellt ansvar att följa lagar, regler och företagets riktlinjer för att driva en hållbar verksamhet.

Hållbarhet är en viktig del och ska vara integrerad i verksamheten hos BEIJER GROUP. Under 2019 uppfyllde vi målet att granska nyckelleverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kommer under 2020 att fokusera på utbildning av alla medarbetare inom miljöområdet. Vår hållbarhetsrapport publiceras i sin helhet separat. En sammanfattning av rapporten återges i årsredovisningen.

I mitten av 2020 kommer cirka 65 procent av försäljningen utgöras av nya produkter som utvecklats de senaste 3-4 åren. Koncernens strategi med satsningar på en omfattande produktförnyelse, mer fokus på en kundorienterad marknads- och säljorganisation samt effektiviseringar i tillverkning och logistik har varit framgångsrik. Men det kan, och ska, bli ännu bättre. Det är vi väl rustade för med en komplett bemanning och kompetenta medarbetare på plats. Som i all verksamhet finns det också gott om utmaningar som måste hanteras. För respektive affärsenhet finns olika viktiga prioriteringar inför 2020.

Prioriteringar 2020

Westermo ska fortsätta att samordna verksamheten med de förvärvade bolagen Neratec och Virtual Access. I första hand gäller det att koordinera marknadsföring och försäljning så att bolagen kan dra fördel av Westermos globala säljorganisation. Med lanseringen av produkter i de nya segmenten eldistribution och järnvägsinfrastruktur gäller det även att göra inbrytningar på en växande marknad. Westermo fortsätter likaså arbetet med att ytterligare effektivisera leveranskedjan med successiva förbättringar av inköp, lagerhantering och produktionsflöde.

Beijer Electronics står inför uppgiften att slutföra utfasningen av äldre produkter och i ännu större utsträckning konvertera kundernas efterfrågan till leveranser av den nya X2-serien. Affärsenheten ska också påbörja leveranser till Otis samt se till att den nya plattformen för Internet of Things, acirro+, gör avtryck i försäljningen.

Härutöver breddar Beijer Electronics sitt erbjudande till marknaden genom ökad samordning med affärsenheten Korenix. De båda affärsenheternas affärer närmar sig varandra och kunderna efterfrågar i ökad utsträckning mer kompletta lösningar där såväl Beijer Electronics digitala lösningar som Korenix nätverksprodukter ingår. Affärsenheterna sonderar även samordningsfördelar bland annat inom områden som tillverkning och leveranskedjor.

Med en ökad samordning får Korenix även tillgång till Beijer Electronics starkare marknadsorganisation i Europa. Ett lyckat utfall innebär en ökad försäljning för Korenix som då kan minska sitt beroende av projektverksamheten. Affärsenheten är samtidigt inne i ett intensivt skede med utveckling av en ny plattform – Single Korenix Switch OS platform. Både mjukvara och hårdvara utformas utifrån en modulär design. Under 2020 och 2021 ska alla produkter uppgraderas i enlighet med den nya plattformen.

Långsiktigt perspektiv

Sedan vi lade fast den strategiska inriktningen 2016 har BEIJER GROUP vuxit organiskt med elva procent per år och vänt en rörelseförlust till ett positivt rörelseresultat på drygt 100 mkr 2019. Då ska man även hålla i minnet att vi höjt ambitionen och satsat mer på utveckling och marknad för att lyfta koncernen ytterligare en nivå. Det har medfört stigande kostnader som kortsiktigt dämpat resultatförbättringarna. Vi kan icke desto mindre glädja oss åt ett förbättrat kassaflöde under året, särskilt under det fjärde kvartalet, tack vare en effektivare kapitalhantering.

Ur vårt perspektiv är den mer långsiktiga trenden det viktigaste för att skapa värde för våra aktieägare. Vissa av koncernens kunder har inslag av projektkaraktär vilket fortplantar sig till BEIJER GROUPs orderingång, försäljning och resultat som kan variera mellan olika kvartal och även mellan olika år. Teknikskiften och lanseringar av nya generationer av produkter kan också skapa hack i kurvan men de är, rätt hanterade, gynnsamma på lång sikt. Under 2019 lanserade vi ett antal nya produkter, genomförde två förvärv och tecknade ett femårigt strategiskt leveransavtal med kunden Otis. Det finns alltså goda förutsättningar för en långsiktigt hög och lönsam tillväxt.

Kortsiktig osäkerhet

Kortsiktigt finns det alltid faktorer av osäkerhet som spelar in vid bedömningar av framtiden. Den snabba spridningen av Coronaviruset under början av året har dominerat och i skrivande stund överskuggar den det mesta. Stängda gränser, stora börsfall, länder i karantän, extraordinära åtgärder med mera varslar om kristider. Hur förloppet exakt kommer att påverka den globala ekonomin och vilken påverkan detta har på koncernen är mycket svårt att bedöma.

BEIJER GROUP kommer som alltid att anpassa kostnadsnivån till rådande marknadsläge samtidigt som koncernen ska slå vakt om den långsiktiga kompetensen. Vi har under de senaste fyra åren genomfört en omställning av koncernen. Omställningen har inneburit ett kompetensskifte och en mer vässad organisation samt betydande investeringar i produktutveckling och effektiviseringar i hela leveranskedjan. Det gör att organisationen har en god beredskap att möta ett tuffare affärsklimat. När krisen är över ska vi vara fortsatt attraktiva både för anställda och kunder.

Utsikter inför 2020

Effekterna på samhället och världsekonomin från spridningen av Coronaviruset går i dagsläget inte att bedöma. Det innebär att BEIJER GROUP avstår från bedömningar om det underliggande ekonomiska utfallet för helåret 2020.

Per Samuelsson
VD och koncernchef