Detta är BEIJER GROUP

    


 


BEIJER GROUP är en teknikkoncern som erbjuder avancerade digitala lösningar för säker kontroll, styrning och kommunikation mellan maskin-maskin och människa-maskin i krävande miljöer där tillförlitlighet och hög kvalitet är kritiska faktorer.

BEIJER GROUP har stark närvaro på växande marknader och segment som kännetecknas av digitalisering. Erbjudandet består av egna och till stor del nyutvecklade produkter, vilket bidrar till goda framtidsutsikter och stor potential till hög och lönsam tillväxt.

BEIJER GROUP är en multinationell koncern som omsatte 1,4 miljarder kronor 2020.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market under symbolen BELE.    


Med digitaliseringen som drivkraft

Med digitaliseringen som viktigaste underliggande drivkraft växer koncernen organiskt i takt med att investeringar sker till exempel inom infrastruktur, transporter och energi. Behov av mer resurssnål styrning och optimering av processer för ökad hållbarhet bidrar också till en växande affär.
   
   

Intäktsmodell

Intäktsmodellen bygger på nära samarbete med kunderna i långsiktiga utvecklingsprojekt. Den färdiga produkten, där hård- och mjukvara kombineras, inkluderas i kundernas helhetslösningar med livscykler på uppemot tio år. Det ger repetitiva och stabila intäkter under lång tid. Därutöver ger framtida uppdateringar av mjukvara möjlighet till utökade affärer.
   
   

Koncernfilosofi

BEIJER GROUPs filosofi bygger på en hög grad av decentralisering. Självständiga dotterbolag med resultatansvar styrs med hjälp av tydliga värderingar och central uppföljning. En stark och positiv företagskultur underlättar processen att rekrytera och behålla medarbetare med den spetskompetens inom teknologi som krävs för att framtidssäkra produktutvecklingen.
   

Koncernstrategi

Koncernens övergripande strategi är att skapa lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva bolag med hög digital teknikkompetens och starka positioner på tillväxtmarknader. BEIJER GROUPs olika innehav ska ha kapacitet att nå en organisk tillväxt på minst tio procent per år och en potential att prestera en rörelsemarginal på 15 procent. För att nå målen styr BEIJER GROUP affärsenheterna utifrån koncerngemensamma strategier och en stark gemensam företagskultur.


    

 

Koncernen är indelad i tre affärsenheter  — Westermo, Beijer Electronics och Korenix. Affärsenheterna har egen produktutveckling och tillverkning samt globalt försäljningsansvar.